باس دوست گزینه اول اورتون

Piroozi - - News -

اورتون با جدا شــدن روملو لوکاکو در خط حمله دچار مشکل شده است و در هفت هفته اول لیگ برتر بازیکنان این تیم فقط 4 با دروازه حریفان را باز کرده اند و این تیم در مکان شــانزدهم جدول قرار است. تافی ها برای جانشــینی لوکاکو به ســراغ ساندرو رامیرز مهاجم جوان اســپانیایی رفتند اما او تاکنون عملکرد خوبی نداشــته است. رونالدو کومان اکنون مصمم اســت که در ژانویه یک مهاجم جدید به ترکیب تیمــش اضافه کند و گزینه اول او برای این امر باس دوســت مهاجم هلندی اسپورتینگ پرتغال است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.