هافبک ایسلند هم ردیف پله و مارادونا!

Piroozi - - News -

هیمیر هالگریمســون، سرمربی ایســلند، پس از صعود تیمش به جام جهانی با پیروزی 0-2 مقابل کوزوو، به تمجید از اینار گونارسون پرداخت و او را هم ردیف پله و مارادونا دانســت: خیلی عجیب است، واقعا نمیدانم چه باید بگویم. بی نهایت هیجان زده هســتم. در واقع، پلــه، مارادونا و حاال اینار گونارســون! ایســلند با دو امتیــاز باالتر از کرواســی، صدرنشین گروهش شد و کروات ها که 0-2 اوکراین را در کیف شکست داده بودند، به پلی آف جام جهانی صعود کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.