روندبهبودیباورنکردنیخریدجنجالیبارسا

Piroozi - - News -

عثمــان دمبله، گران ترین بازیکن تاریخ بارســا که در حال حاضر مصدوم اســت، ممکن اســت خیلی زودتر از تصورات قبلی به میادین بازگردد. نشــریه موندودپورتیوو در گزارشی ویژه از روند آماده سازی دمبله نوشته است که شــرایط به گونه ای پیش می رود که دمبله از یک ماه دیگر می تواند شروع به دویدن کند و دو ماه بعد نیز می تواند به تمرینات گروهی اضافه شود که در این صورت مدت زمان بهبودی او سه ماهه خواهد بود و یک ماه جلوتر از تصورات قبلی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.