مصدومیتستارهاسپانیاییبایرنجدینیست

Piroozi - - News -

تیاگو آلکانتارا پس از بازی اســپانیا و آلبانی دچار مصدومیت شد و بــه همین دلیل بازی مقابل رژیم اشــغالگر قدس را از دســت داد. تیاگو ســال 2013 از بارســا به بایرن پیوست و در این مدت دو بار با مصدومیت های جدی روبرو شده که باعث دوری چند ماهه او از بازی ها شــده اند. رباط داخلی مچ پای تیاگو کمی ضرب دیده است و تنها باید مدت کوتاهی از تمرینات دور باشد و استراحت کند. احتماال این بازیکن در دیدار خانگی مقابل فرایبورگ به میادین بازخواهد گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.