کیلور ناواس مصدوم شد

Piroozi - - News -

فدراسیون فوتبال کاستاریکا با انتشار بیانیهای رسما اعالم کرد که کیلــور ناواس به دلیل مصدومیت از ناحیه ماهیچه پا، بازی کشــورش مقابــل پاناما در رقابتهای انتخابی جام جهانی روســیه را از دســت میدهد. ناواس و کاســتاریکا چند روز پیش با تســاوی خانگی مقابل هندوراس، بلیط روســیه خود را رزرو کردند. طبق اعالم فدراســیون فوتبال کاســتاریکا، مصدومیت ناواس چندان جدی نیست و او پس از سه روز ریکاوری، به میادین بازخواهد گشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.