رونالدینیو: فصل بعد میالن قوی تر خواهد بود

Piroozi - - News -

رونالدینیو، ســتاره برزیلی و سابق میالن معتقد است حتی امسال هم کســب ســهمیه اروپا برای این تیم ممکن است: فصل بعد میالن قوی تر خواهد بود و اگرچه امسال کسب سهمیه لیگ قهرمانان دشوار اســت؛ اما با تاریخچه ای که میالن دارد همه چیز ممکن است. زمانی که بازیکن میالن بودم فکر نمی کردم روزی برلوســکنی یا موراتی تیم های خود را بفروشــند. من دوران خوبی در میالن داشــتم و باید دید اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.