گابریل ژسوس: رویای جام جهانی را داشتم

Piroozi - - News -

گابریل ژســوس درباره رویای حضــور در جام جهانی صحبت می کند. برزیل با ژســوس به جام جهانی روسیه صعود کرده و تکلیف آن ها مشــخص شده است: جام جهانی به زودی آغاز می شود و استرس زیادی داریم. از زمانی که فکر کردم می توانم یک فوتبالیســت باشم، رویای جام جهانی را داشتم و با وفاداری، برای راهیابی به ترکیب تیم ملی، تالش خواهم کرد. هرکسی شایستگی انجام این کار را ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.