رومنیگه:فیفابایدفیرپلیمالیرااجراکند

Piroozi - - News -

کارل هاینتس رومنیگه از یوفا می خواهد با جدیت بیشتری دنبال اجرای برنامه فیر پلی مالی باشد: اگر باشگاه من چنین مالک پول داری داشته باشد پول چیزی نسبی خواهد بود. شما با جریمه نمی توانید آن ها را اذیت کنید. شما با استفاده از ابطال مجوز و کسر کردن امتیاز می توانید با آن ها مقابله کنید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.