سامپائولی:تمامبازیکنانبایدبهسطحمسیبرسند

Piroozi - - News -

خورخه ســامپائولی، سرمربی تیم ملی آرژانتین به تمجید از لیونل مسی پرداخت و مدعی شد که او قصد دارد هم تیمیهایش را به سطح باالتری برســاند: در این 3 بازی، یک مسی اســتثنایی دیدم، با تعلق خاطر باال و دائم در حال پرس کردن حریف. اگر ما در ســطح مســی باشیم، اوضاع خیلی خوب پیش میرود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.