اینسندپيروزیپرسپوليسدر C.A.S است

Piroozi - - News - ‪Ebrahim Fatahi‬ ebrahim@piroozidaily.ir

پس از هماهنگي هایي که از مدت ها قبل شــروع شده بــود، دیروز باالخره این فرصت ایجاد شــد تــا با حضور در باشــگاه پرســپولیس گفت و شــنودي صمیمانه و البته پر حرارت با مدیر عامل باشــگاه پرســپولیس داشــته باشیم و البته بخت یار ما بود که همزمان حمیدرضا گرشاســبي دیگر مرد پرتالش باشگاه پرســپولیس که در شرایط سخت یار و یاور علي اکبر طاهري اســت نیز بــا توجه به حضور همزمان در باشگاه در این گفتگو حضور پیدا کرد.

حوالي ســاعت 16 دیروز ســه شــنبه بود ابتدا مهدي بگلري، صاحب امتیاز روزنامه به محل باشــگاه رســید تا دو طرف شــنونده درد دل هــاي یکدیگر باشــند و البته بحث اصلي این بود که «پیروزي» مثل همیشــه در هر شرایطي براي حمایت از پرســپولیس پــاي کار خواهد ماند. لحظاتي بعد حســین قدوســي، ســردبیر روزنامه پیــروزي به جمع طاهري، گرشاسبي و بگلري اضافه شد.

این مالقات فرصتي بود براي شنیدن درددل هاي علي اکبــر طاهري و دغدغــه هایي که مطرح نشــدنش تا امروز بســیار عجیب بود. بعضي از موارد مطرح شده براي نوشتن بــود، اما بخش اعظمي از آنهــا همچنان جزو رازهاي مگو و امانتي در نزد ما خواهد بود.

حکایــت هــا و اســنادي از خیانــت ها، توطئــه ها و احجافهایــي کــه در حق پرســپولیس صــورت ميگیرد. داســتانهایي واقعــي از اقداماتــي کــه بــراي زمین زدن پرســپولیس طراحي شده اســت تا با ایجاد تغییرات در آن اجازه ندهند بعضي پیگیري ها ادامه یابد.

به هر حال پرســپولیس امــروز پرچمدار حرکت هایي شــده اســت که اگر به نتیجه برســد جلوي مفت بري هاي بســیاري که در کنار این فوتبــال ميخورند و ميبرند بدون آنکه زحمت بکشند برچیده خواهد شد.

صحبت از کارشکني هاي ریز و درشت و فریبکاريهاي فراوان براي منحرف کردن ذهن هواداران و رســانه ها بود. علي اکبر طاهري آنقدر دل پري داشــت کــه بگوید، خیلي از این حرف ها را ميزنم که پیش شــما امانت باشــد، تا اگر روزي در ایــن دنیا نبودم بدانید چــه خبرهایي بود و آن را به مردم بگویید.

هر پرسش و ســخن از جانب حسین قدوسي کافي بود تــا مدیر عامل و عضــو هیات مدیره پرســپولیس انبوهي از توضیحــات را ارایه کرده و اســنادي را از ال به الي پرونده هاي باشــگاه و از روي گوشي تلفن همراه خود را ارایه کنند تــا ادعاهــا و قضاوت ها را بــه چالش بکشــند. مدیر عامل پرســپولیس در موضوع پرونده ریزه اسپور و مهدي طارمي که نقل محافل این روزها اســت نیز خبر ارایه اســناد جدید داد.

وی عنوان کرد قبل از این ما قراردادی را ارسال کردیم که 30 خرداد منعقده اســت و شــامل جزییــات و بندهای قرارداد بود.

جالب اســت که بعضی از عوامل داخلی حتی برخالف سیاست حاکم بر فدراسیون فوتبال در این ارتباط به صورت مســتقیم از الفاظ و عباراتی علیه باشگاه این کشور استفاده کردند و برای پرســپولیس در آســتانه بازی حســاس برابر الهالل حاشــیه ســاختند که حتی ریزه اسپور چنان ادبیاتی را به کار اســت. ما برای هرگونه راستی آزمایی آماده ایم.

برای هرگونه خط شناســی آماده ایم تا معلوم شود این توافق برای قبل از ســفر طارمی به ترکیه بوده است. ما این بار ســندی را هم ارائه می کنیم که مربوط به 24 فروردین می شود.

سندی که شــامل کلیات قرارداد می شود و طارمی در آن پذیرفتــه بود که فصل بعد را هم برای پرســپولیس بازی کند. گفتگوي تفصیلي با مدیرعامل سرخپوشــان را نیز، در روزهاي آینده خواهید خواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.