تلگرافی

Piroozi - - News -

رییس فدراســیون فوتبال با حضور در اردوی تیم ملی نوجوانان در هند، پیش از دیدار با آلمان با اعضای تیم ایران دیدار و گفت و گو کرد.

لوکا بوناچیچ و مارتین مجیستر و معمر ممیشوویچ کادرفنی سابق گســترش فوالد با حضــور در دفتر مدیر عامل باشــگاه و خداحافظی دوستانه تبریز را به قصد زاگرب و سارایو ترک کردند.

سید هادی موسوی و حسین ابراهیمی دو بازیکن مصدوم سپیدرود با بهبودی کامل به دیدار مقابل سایپا خواهند رسید.

علی نظرمحمدی ســرمربی سپیدرود در دیدار مقابل سایپا بازیکن محروم ندارد.

کنفرانس خبری پیش از بازی پیکان و گســترش فوالد در ســاعت 13 برای مجید جاللی ســرمربی و ســاعت 13:30 برای فیروز کریمی برگزار میشود.

برگزاری دیدار پدیده و ذوبآهن در ورزشــگاه امامرضا(ع) مشهد تکذیب شد.

یعقوب کریمی، مدافع - هافبک مصدوم استقالل برای دیدار مقابل فوالد خوزستان وضعیت مبهمی دارد.

جابر انصاری، هافبک مصدوم اســتقالل هنوز پاســخ مثبت کادر پزشکی را برای حضور در دیدارهای آتی نگرفته است.

مجتبی خورشیدی دستیار اول حمید درخشان که از کادرفنی نفت طالییه برکنار شده بود مجددا کارش را در این تیم آغاز کرد.

شهرام گودرزی هافبک مصدوم تراکتورسازی به تمرینات این تیم اضافه شد.

میــالد فخرالدینی مدافع باتجربه گســترش فوالد، 3 هفته قادر به همراهی تیمش نیست.

بهنام برزای طبق خواسته شفر برای حضور در جمع آبیپوشان باید در تست پزشکی شرکت کند.

اکبر میثاقیان دو بازیکن سرشناس تیمش را برای دیدار با سپاهان دراختیار ندارد.

اکبر میثاقیان ســرمربی ســیاهجامگان برای دیدار مقابل سپاهان حسین بادامکی و روحا... سیفاللهی را در اختیار ندارد.

میالد فخرالدینی مدافع- هافبک گسترش فوالد به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو نمیتواند در بازی روزپنجشنبه برابر پیکان به میدان برود.

تیمهای فوتبال نوجوانان کاستاریکا و گینه همگروههای تیم فوتبال نوجوانان ایران به تساوی دو بر دو رسیدند.

کانون هواداران تیم ملی ســوریه مدعی شــد فدراســیون جهانی فوتبال(فیفا) درخواست کرده اســت دلیل تغییر روشن ایرماتوف، داور ازبکستانی دیدار سوریه با اســترالیا در زمان حساس بررسی شود زیرا این داور ازبک در وقت های حســاس بازی جای خود را به کمک داور داد. فیفا همچنین خواستار بررسی کیفیت چمن ورزشگاه سیدنی شد زیرا مناســب تیم ملی سوریه نبود و شکهایی وجود دارد که بازیکنان تیم ملی اســترالیا برای این چمن بلند کفشهایی با استوک هایی بلند که مخصوص این نوع چمن اســت پوشیده بودند اما بازیکنان سوریه از این موضوع اطالع نداشــتند به همین خاطر در طول بازی بسیار زمین میخوردند. در صورت اثبات این موضوع نتیجه بازی اســترالیا با سوریه لغو میشود و بازی با نتیجه 3 بر صفر به نفع سوریها اعالم خواهد شد!

تیمملی فوتبال ژاپن در دیداری دوستانه برابر هاییتی، در دقیقه 92 به تساوی 3-3 رضایت داد و از شکست گریخت.

در حالی که قرار بود در هفته هشــتم لیگ دســته اول فوتبال روز گذشته تیمهای صبای قم و شهرداری ماهشهر به مصاف یکدیگر بروند، اما این دیدار به دلیل حضور طلبکاران باشگاه صبا در زمین و جر و بحث آنها با مسئوالن باشــگاه قمی با تاخیر آغاز شد. این بازی در حال آغاز بود که طلبکاران باشگاه به عنوان طلب از باشگاه لباس، توپ و امکانات جانبی تیم فوتبال صبای قم را به عنوان طلب خود برداشتند!

در دیدار تیم های فوالد خوزســتان و استقالل خوزستان از سرری رقابتهای هفته هشتم لیگ برتر، از سوی تماشاگران تیم فوالد خوزستان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به داور بازی صورت گرفت. این تیم به پرداخت 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

عبدا... کرمی، بازیکن فوالد خوزســتان نیز به دلیل فحاشی به داور مســابقه پس از گرفتــن کارت زرد دوم، به یک جلســه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت 40 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

تیم پارس جنوبی به دلیل پرتاب بطری از ســوی تماشــاگرانش در دیدار برابر پدیده خراســان، به پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

دیدار تیم های نفت تهران و ســپاهان اصفهان برگزار شد و از سوی رامین بابایی، سرپرســت تیم نفت تهران به دلیل اعتراض به تصمیمات داوری از بازی اخراجش شــد. وی به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شــود. همچنین تیم نفت تهران به دلیل داشــتن 5 بازیکن اخطاری، باید 50 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

در دیدار سیاه جامگان و پیکان تهران از سوی رمضان شکری، مربی تیم ســیاه جامگان تخلفاتی مبنی بر اعتراض به تصمیمات داوری رخ داد که منجر به اخراجش شــد. وی باید 10 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.تیم ســیاه جامگان نیز به خاطر فحاشی تماشاگرانش به داور بازی، باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

مسابقه تیم های سپید رود رشت و استقالل تهران در حالی برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم سپید رود رشت تخلفاتی مبنی بر پرتاب بطــری آب صوت گرفت. ایت این باید 100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.تیم اســتقالل تهران نیز به دلیل فحاشی تماشاگرانش به داور مسابقه باید 200 میلیون ریال جریمه بپردازد.

امیر قلعه نوعی، ســرمربی تیم ذوب آهن اصفهان به خاطر اعتراض بــه داوری پس از پایان دیدار تیمش برابر ســایپا با تذکر کتبی کمیته انضباطی روبه رو شد.

بــه دلیل انجام دیدار معوقه جام حذفی بین تیم های نفت تهران و پرســپولیس ، مسابقه بین تیم های نفت تهران و استقالل خوزستان از ســری مسابقات هفته دهم لیگ برتر روز سه شنبه 25 مهر ماه ساعت 15:45 در ورزشــگاه تختــی تهران برگزار میشــود. پیش از این قرار بود ، مسابقه نفت تهران و اســتقالل خوزستان روز پنجشنبه 27 مهر برگزار شود.

بهنام برزای مهاجم فصل قبل استقالل گفت: شفر بازیهای مرا دیده و روی حضور من در استقالل نظر دارد. اما نمیدانم چرا همه میگویند مرا باشگاه میخواهد و نه سرمربی. شفر گفت با باشگاه درباره بازگشت تو صحبت می کنم.

بیژن طاهری پیشکسوت باشگاه استقالل گفت :آنقدر بدبخت نشدهام که رحمتی من را به استقالل ببرد. هفت سال با فرهاد کاظمی کار کردم و از فرهاد کاظمی یاد گرفتم که به بازیکن باج ندهم. ما رفاقتی با کسی نداریــم؛ اگر رفاقت کنی، بازیکن نابودت میکند. اینکه بگویند رحمتی مرا به اســتقالل برده حرف چیپی است؛ ما اینقدر بدبخت شدهایم که رحمتی ما را به استقالل ببرد؟ من به مدیر باشگاه هم آویزان نمیشوم.

محمد نوری سخنگوی کمیته فنی استقالل گفت : به صالح مجیدی است که االن به استقالل نیاید. تمرکز شفر روی بازی روز جمعه است. بعد از آن هم دربی را در پیش داریم که یکی از مهمترین بازیهاســت. شفر میتواند به اســتقالل کمک کند، به شرط اینکه هواداران از تیم حمایت کنند.

از زمانی که وینفرد شفر سرمربی آلمانی استقالل هدایت این تیم را برعهده گرفته، نوع تمرینات آبیپوشان تغییر کرده است. براین اساس، بازیکنان ابتدا در هتل المپیک کار با وزنه را انجام داده و ســپس راهی زمین شماره دو آزادی میشوند تا کار تاکتیکی را پشت سر بگذارند. ســید رضا افتخاری مدیر باشــگاه استقالل در پاســخ به سوالی درباره ماجرای یعقــوب کریمی و ســگ هایش گفت: در ایــن مورد منتظر حراست باشگاه هستیم تا درباره یعقوب کریمی و ماجرای سگ آوردن تصمیمگیری و به ما اطالع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.