خدا به انصاری فرد رحم کرد

Piroozi - - News -

در جریــان بــازی دیــروز تیــم پیشکســوتان پرســپولیس در برابــر تیــم گســترش، محمدحســن انصاریفــرد بــا مصدومیــت شــدیدی مواجــه و بــرای مــداوا راهــی بیمارســتان فیروزگر شــد. ایــن دیــدار در حالــی برگزار شــد که 2 تیم در زمیــن هندبالی و چمــن مصنوعی ورزشــگاه شــهید شــیرودی به مصاف هم رفتنــد و ایــن اتفاق بــا توجه به شــرایط نامســاعد زمین،هافبــک خوشتکنیــک، مدیرعامل ســابق پرسپولیس،سرمربی سابق تیمملی فوتســال و سردبیر اســبق روزنامه پیــروزی در اواســط بــازی بــا مصدومیت مواجه و به بیمارســتان فیروزگر اعزام شد. این اتفاق با دلخوری شدید حمید جاسمیان روبرو شــد. پیشکسوت صاحبنام و مدیر تیم پیشکســوتان پرســپولیس در گفت وگو با خبرنــگار روزنامه پیــروزی در خصوص این اتفاق گفت: باعث تأســف است که به خاطر منافع خودشــان این بازیها را به هر قیمتی برگزار میکنند.

ما تیم پیشکســوتان هســتیم و سن و ســالی از ما گذشته اســت و وقتی باید در زمین چمــن مصنوعی بازی برگزار شــود، حداقل میبایســت در کنــار زمین تدابیری اندیشــیده شــود که از بروز ایــن اتفاقات جلوگیری شود.

چرا به جای حافظهای ایمنی، در کنار زمین از بلوکهای ســیمانی اســتفاده شده بود؟ نمیدانــم اگر اتفاق بدتری رخ میداد، چه کسی جوابگو بود؟!

جاســمیان در ادامــه در خصــوص میــزان مصدومیــت انصاریفرد افــزود: او از ناحیــه پا و ســر دچار مصدومیت شــد کــه بالفاصله بــا آمبوالنس به بیمارســتان فیروزگر اعزام شد تا تحت مداوا قرار بگیرد. الزم به ذکر اســت محمدحسن انصاریفرد پــس از انجام اقدامات اولیه در بیمارســتان فیروزگر، همراه رضا ریاضتی و دکتر قربانی به دلیل شدت آســیبدیدگی به بیمارستان پارســیان منتقل گردید تا از ناحیه کشکک زانوی پای چــپ مورد عمــل جراحی قرار بگیرد.

نکته قابل تأســف درخصوص رسیدگی به وضعیــت مصدومیــت این پیشکســوت صاحبنــام فوتبــال ایران گفتنی اســت در حالی که 2 دســتگاه آمبوالنس در محوطه بیمارســتان فیروزگر قرار داشــت، کســی کــه بارها برای فوتبال ایران و پرســپولیس افتخارآفرینی کرده اســت را با یک دستگاه تاکسی و در شرایطی ســخت به بیمارستان پارسیان انتقال دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.