گرشاسبي:گفتندتوطئهميکنندتاپرسپوليسبهدستهيكبرود

Piroozi - - News -

حمیدرضا گرشاســبي باز هم کنار علي اکبر طاهري بود. گاهي با حرکات سر صحبت هاي او را تایید ميکرد و گاهي با نفسي عمیق به صندلي تکیه ميزد و با حرکت ســر تاسف خود را از بالهایي که سر پرسپولیس ميآورند نشــان ميداد. او گاهي هم به حرف ميآمد و صحبت هاي مدیرعامل سرخپوشان را تکمیل ميکــرد و بعضي مواقع هم مســایلي را فاش ميکــرد، البته در اکثر موارد بــا این توضیح که این را ننویســید چون با پرسپولیس بدتر خواهند کــرد. او در بخشــي از این صحبت ها چنین گفت: فکــر ميکنید چرا تمام این هجمــه ها را علیه ما بــه راه انداخته اند. فکر ميکنید چه کســاني از اقدامات ما و باشگاه احساس خطر و تهدید کرده اند و هدف آنها از این کارها چیست؟

چه ميشود که قبل از اقدام ریزه اسپور براي شــکایت به مــا ميگویند افــرادي در داخل دست به کار شــده اند. ما قطعا پا پس نميکشیم و تا زماني که باشیم آنچه الزم باشد را انجام ميدهیم و میدان را خالي نميکنیم. وي در جریــان صحبتهاي خود، پرده از یک ماجرا و تهدید عجیب هم برداشت. این زماني بود که وي اظهار داشت:

قطعــا این اتفاقات پایان ماجرا نیســت. عوامل داخلي بســیاري هســتند که دست از سر پرسپولیس بر نخواهند داشت. همین حاال دنبال ایجاد مشکالت جدید هستند. همانطور که به ما گفته شــده بود در ارتباط با ماجراي ریزه اســپور براي ما نقشه کشــیده اند، به ما گفته اند، این پرونده را هم که از سر بگذرانیم توطئــه و پرونده جدیدي بــراي ما رو خواهد شــد. به ما گفتهاند هدف از این اقدامات این اســت که با تداوم آن باالخره شرایطي ایجاد شود که پرســپولیس به دسته یک برود ولي قطعا باشگاه نیز بي کار نخواهد نشست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.