چراآقایگلبهدادگاه CAS شکایتکرد؟

Piroozi - - News -

با شــکایت کردن مهدی طارمی به دادگاه CAS و تعلیق شدن محرومیتــش، احتمال از دســت دادن جامجهانی برای این بازیکن وجود داشت و همین مساله باعث شده بود تا این بحث مطرح شود که طارمی که 20 روز از محرومیتش گذشته دیگر اعتراضی به این قضیــه نخواهد کرد. با این حال طارمی با مدرکی که در رســانهها منتشر کرد شکایتش به دادگاه CAS را اعالم کرد.طارمی با وکالی سوییســیاش در نهایت تصمیم گرفت که این شکایت را انجام داده و شــانس خود را برای کمتر یا لغو شدن محرومیتش امتحان کند. تصمیم طارمی و ریســک کردن بر سر حضور در جام جهانی، باعث شــد بحثهای زیادی درباره درســت یا غلط بودن تصمیم طارمی مطرح شــود. اما آیا طارمی با این شکایت در مورد رفتن یا نرفتنش به جامجهانی ریســک کرده اســت؟ جواب این سوال این را صمد ابراهیمی در کانال تلگرامیاش با اســتناد به بندی منتشــر کرده و زیر آن نوشــته است: «بند 3 ماده 17 نقل و انتقاالت فیفا. تیم ملي کشــور مربوط به بازیکن محروم تابســتان بازي داشته باشد مانعي براي بازي کردن وجود ندارد.»بند 3 ماده 17 قانون نقل و انتقاالت فیفــا در این مورد حکمی دارد که میگوید مشــکلی برای طارمی و حضــور در جامجهانی بوجود نخواهــد آمد. در این بند از قرارداد آمده اســت: «محرومیت ورزشــی در بازه زمانی بین آخرین بازی رســمی فصل و اولین بازی رسمی فصل بعد معلق خواهد ماند. در صورتی که در بازه زمانی بین آخرین بازی فصل و اولین بازی فصل بعد بازیکن محروم بخواهد در تیم ملی کشــور خود بازی نماید، در حالی که تیم کشــورش در مرحله نهایی یک مســابقه بین المللی شرکت کرده باشد مانعی برای بازی کردن وی وجود ندارد.»مهدی طارمــی هم با راهنمایی وکالیش و با اســتناد به این بند به دادگاه

CAS شــکایت کرده تا شــاید هم بتواند برای پرســپولیس هر چه زودتر به میــدان برود و هم در هر شــرایطی، جامجهانی را هم از دســت نخواهد داد. طارمی در صورت تعلیق محرومیت و شکست در دادگاه ،CAS تنهــا بازیهای آخر این فصل و ابتدای فصل بعد را از دســت میدهد و تحت هر شــرایطی میتواند در جام جهانی به میدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.