خسروخان

Piroozi - - News - Mossttaafafaa-annsasraifraifradrd mostafa@piroozidaily.ir

پیشنهاد 2 میلیون یورویي قطري ها به برانکو؟! طاهري ميداند؟!

آخه ما چه بدونیم؟! حتما ميدونه دیگه !! هم جریمه طارمي کم ميشود، هم محرومیت پرسپولیس

ولي حکایت همچنان باقیست!! چرا بعضي ها چند ماه خواب بودند؟! نبرد یوزها و تزارها، بزرگ ترین فرصت براي جهاني شدن کیروش

بهترین سرمربي سال !!؟2017 یعني ميشه؟! چرا که نشه؟! ویسي: پرسپولیس را ميبریم، با طارمي یا بي طارمي

فعال ماشین حساب تون رو آماده کنین!! باید بشمارین!! دایي: الهالل؟! خنده ام ميگیرد

البته بعضي وقتا خنده هاي تلخ!! کیروش: به نبردهاي بزرگ فکر ميکنم، رنکینگ هاي فیفا سرگرمي است

بله!! شیرهاي بزرگ!! نبردهاي بزرگ راه میندازن!! نوراللهي آخرمهر ماه آزاد ميشود، عالیشاه یک سال دیگر

فعال اولین صید نیم فصل !! قبل از یک پنجره محرومیت!! طاهري: به بردن الهالل ایمان دارم، سرتا پا امید هستیم

احتماال جناب رییس چند تا شوت و گل براي حریف کنار گذاشتن ها !! راه پرسپولیس و طارمي جدا ميشود، هر یک دنبال کار خود

اي روزگار!! همه اش تقصیر فیفاست!! شفر: قرار نیست در استقالل معجزه کنم

بله دیگه !! نهایتش بتونه 6 تا گل رو برسونه به 4تا !!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.