فرارکانگوروهاازکابوس8آذر

Piroozi - - News -

دیدار برگشت مرحله پلیآف مقدماتی جامجهانی 2018 دیروز برگزار شد. درحالیکه کانگوروها خاطره خوبی از رقابتهای سال 1998 نداشــتند و شرایطی مشابه با آن سال برایشان ایجاد شده بود، اینبار موفق شــدند از گلهای زده خود حفاظت کنند و یک گام دیگــر به حضور در جامجهانی نزدیکتر شــوند.بازی رفت 2 تیم با تساوی یک-یک تمام شــده بود، دیداری که استرالیاییها به شــدت به اعالم ضربه پنالتی به سود سوریه از سوی فغانی داور ایرانی این مسابقه اعتراض داشتند.استرالیا در این مسابقه ابتدا با گل عمرالســومه از حریف عقب افتاد اما در ادامه کیهیل (یکبار در جریان بازی و بار دیگــر در وقت اضافه) 2 بار دروازه این تیم را گشــود و اینبار کانگوروها توانستند در مسابقهای که به 2 وقت اضافه کشیده شــده بود، با وجود حمالت بیوقفه سوریهایها در اواخر بــازی، از گلهای زده خود محافظت کننــد تا خاطره تلخ مقدماتی جامجهانی ســال 98 برابر ایران برای آنها تکرار نشــود. ایــن در حالی بود که ســوریه به دلیل اخــراج یکی از یارانش در وقت اضافه اول، 10 نفره بازی را دنبال کرد. با این نتیجه ســوریه که بعد از کسب تساوی برای ایران به حضور در جام جهانی امیدوار شــده بود، رویای جامجهانی را از دســت داد و اســترالیا هم منتظــر خواهد ماند تا با تیــم چهارم منطقه کونکاکاف بازی کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.