مهردادکفشگری: بازگشتپرسپولیس مقابلالهاللسخت است

Piroozi - - News -

هافبک تیــم فوتبــال خونه بــه خونه گفــت: از چند تیم لیگ برتری پیشــنهاد داشتم اما ترجیح دادم در تیم شــهر خودم فعالیت کنم و از طرفی این تیم پشــتوانه خوبی دارد. خونــه به خونه بــا مدیریت و مربیانی که دارد امسال نتیجه می گیرد و شانس زیادی برای کســب جواز حضور در لیگ برتر را دارد. کفشــگری گفت: پرسپولیس بازی ســختی با الهالل دارد و شکست این تیم خیلی سخت است.پرسپولیســی ها در این بازی بدشانســی آوردند و روز خوبــی نداشــتند و به همین خاطــر از الهــالل شکســت خوردند. هافبک ســابق پرســپولیس گفت: حضور برانکو به ســود پرســپولیس است و مسووالن باشــگاه اگر چنین مربی را از دست بدهند ســرمایه سوزی کــرده اند.امیــدوارم این تیم نتیجه ای را که می خواهد در لیگ و آسیا بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.