الکس نوری کاندیدای بهترین اظهارنظر سال

Piroozi - - News -

مدتی قبل نشــریه کیکر تعدادی از مصاحبه ها یا صحبت های جالب برخی از مربیان یا بازیکنان شــاغل در بوندســلیگا در سال 2017 را با خوانندگانش به اشــتراک گذاشت تا آنها 4 کاندیدای نهایــی را انتحــاب کرده و در نهایــت یکی را به عنــوان برترین اظهارنظر برگزینند. جالب اینجاســت که حاال یکی از 4 کاندیدای نهایی، الکساندر نوری سرمربی ایرانی وردربرمن است و او نیز این شانس را دارد که جایزه بهترین اظهارنظر سال را از آن خود کند. الکساندر نوری هنگامی که سال قبل با برمن سیر صعودی را طی می کرد و نتایج بســیار خوبی گرفته بود در پاســخ به سوالی که در مورد احتمال کســب سهمیه اروپایی از او پرسیده شد اینگونه پاســخ داد: "من هیچ صحبتی در مورد واژه "اروپا" ندارم، زیرا من یک AFD (یک حزب سیاســی آلمانی که به پوپولیســت گرایی جناح راســت شهرت دارد) نیستم.” دیگر گزینه ها توماس دالنی بازیکن برمن، توماس توخل ســرمربی ســابق دورتموند و بنری از سوی هواداران شالکه هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.