غیبت2چهرهشاخص مقابلروسیه

Piroozi - - News -

کاپیتــان تیم ملی دیــدار با روسیه را نیز از دست داد. اشــکان دژآگــه کاپیتان تیم ملــی فوتبال ایــران به دلیل مصدومیت، دیدار با روســیه را از دســت داد. دژآگه که به دلیل مصدومیت در دیدار برابر توگو نیز شرکت نکرده بود، در این دیدار نیز از فهرســت تیم ملی کنــار رفت و بــا لباس شخصی در هنگام گرم کردن بازیکنــان عملکرد بازیکنان را تماشا کرد. میــالد محمــدی مدافع تیم ملی دیگر بازیکنی است که به دلیل مصدومیت شانس حضور در این دیدار را از دســت داده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.