آشتیکنانپروین برای2پرسپولیسی

Piroozi - - News -

علی کریمی و حمید درخشان چند وقتی است که با یکدیگر درگیــری لفظی پیدا کردند و این اختالف زمانی بیشتر شد که درخشان به جای جادوگر با نفتی ها قرارداد امضا کرد. درخشــان و کریمــی مربیان رفــت و برگشــتی بودند که هرکــدام 2 مرتبه بــا نفت به توافق رسیدند و بعد بیخیال قراردادشــان شدند.حال یکی از نزدیکان اســطوره باشــگاه پرســپولیس خبر داد که قرار است علی پروین این 2 نفر را آشتی دهد و به همین منظور یک مراســمی برگزار خواهد شــد تا کریمی و درخشــان کدورت ها را کنار بگذارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.