یکچشمبهاستقالل،یکچشمبهالهالل

پرسپولیس-استقاللخوزستانازدریچهآمار

Piroozi - - News - ‪shiva dorangar‬ shiva@piroozidaily.ir

تیم های پرســپولیس و استقالل خوزســتان در چارچوب هفته نهم لیگ برتر از ســاعت 17 روز 5 شنبه در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

ایــن نهمین جــدال تاریخ 2 تیم خواهد بــود. در 8 بازی گذشته 4 برد برای پرسپولیس و تنها یک پیروزی برای استقالل خوزستان به ثبت رسیده است و 3 بازی هم بین 2 تیم با نتیجه تساوی همراه بوده است.

جدال تیم های صدر نشین و قعر نشین

در جــدول رده بندی لیگ برتر تا پایان هفته هشــتم تیم پرســپولیس با 14 امتیاز از 7 بازی و یک بازی کمتر نسبت به اســتقالل خوزستان و پدیده در رتبه سوم قرار دارد. سرخپوشان در آخرین دیدار فصل مقابل تیم ســپاهان در اصفهان به تساوی دو- دو دادند.

6 تایی شدن شاگردان ویسی

تیم استقالل خوزســتان که هدایت آن را در این فصل بار دیگر عبدا... ویســی برعهده گرفته، شــرایط خوبی را در جدول ندارد. قهرمــان 2 فصل پیش لیگ برتر، با تنها 1 برد و 3 باخت و کســب 7 امتیاز و به دلیل کســب تفاضل گل بهتر نســبت به تیم گســترش فوالد در جایگاه شانزدهم قرار دارد. تیم ویسی با 12 گل خورده بعد از گســترش صاحب بدترین خط دفاعی لیگ تا به اینجای مســابقات بوده است. اســتقالل خوزستان در هفته ششــم لیگ برتر مقابل ذوبآهن با نتایج عجیب و سنگین 6 بر صفر شکســت خورده بود. آنها در آخریــن بازی خود در دربی خوزســتان مقابل فوالد تن به تساوی یک- یک دادند.

استقالل خوزستان ناکام در خانه

از 8 مسابقه ای که استقالل خوزستان در این فصل میزبان بوده تنها یکبار توانســته با امتیاز کامل میدان را ترک کند. تنها پیروزی این فصل اســتقالل در بازی خانگی مقابل تراکتورسازی در هفتــه اول بــوده که این تیــم با تک گل میثــم دورقی در واپســین دقایق وقت های تلف شــده توانسته تیم تراکتورسازی را شکســت دهد. آبی های خوزســتانی در 3 دیدار خانگی دیگر مقابل سایپا و پارس جنوبی شکست خورده و برابر تیم تازه لیگ برتری شــده سپیدرود نیز بدون گل متوقف شدند.

حریف در بحران

ویســی که با قهرمانی از استقالل خوزســتان خداحافظی کــرده بود بعــد از 2 فصل در حالی بار دیگــر هدایت آبی های خوزســتانی را پذیرفته که استقالل خوزستان هیچ نشانی از آن تیــم مدعی ندارد و جدایی بیش از 10 بازیکن از جمع آبیها در فصل جدید، این مربی را با چالش ســختی مواجه کرده اســت. ویســی که به دلیل کسب نتایج ضعیف از ســپاهان برکنار شد، تا به اینجا نتوانســته با استقالل خوزستان نتایج خوبی را کسب کند و کار دشــواری برای حفظ نماینده اســتان خوزســتان در لیگ برتر دارد.

با 3 غایب

ویســی در بازی هفتــه نهم مقابل پرســپولیس 3 بازیکن کلیدی خودش را در اختیار ندارد. وحید شیخ ویسی گلر شماره یک آبی ها به دلیل مصدومیت این دیدار را از دســت داده است و همچنین طالــب ریکانی و حکیم نصــاری، 2بازیکن با تجربه استقالل خوزستان که پس از شکست سنگین مقابل ذوبآهن و اتفاقاتی که گفته میشود در رختکن تیم افتاده است موقتا کنار گذاشــته شدند و هنوز اجازه بازگشــت به تیم را پیدا نکردهاند و بنظر می آید از بازی مقابل پرســپولیس هم محروم باشند.

برانکو در 2 راهی

وضعیــت تیم پرســپولیس هم بی شــباهت به اســتقالل خوزســتان نیســت و برانکو برخی مهره هــای کلیدی تیمش را در این بازی نخواهد داشت.فرشــاد احمدزاده بازیکن تیم فوتبال پرســپولیس به دلیل مصدومیت دیدار مقابل استقالل خوزستان را از دســت داد و وضعیــت شــجاع خلیــل زاده هــم به دلیل مصدومیتی که داشت هنوز مشــخص نیست. مهم ترین دغدغه برانکو اما محرومیت مهدی طارمی بهترین گلزن تیمش اســت و در اختیار گرفتن ملی پوشــانش 24 ســاعت قبل از این مسابقه اســت. 4 ملیپوش پرسپولیس شامل مهدی طارمی، سید جالل حســینی، علیرضا بیرانونــد و وحید امیری بعــد از انجام بازی مقابل روســیه به همراه تیم ملی یک روز قبل از بازی در اختیار کادرفنی قرار خواهنــد گرفت و با توجه به فاصله زمانی که بین 2 مســابقه وجود دارد و خســتگی نفرات تیم کادر فنی تصمیم دارد به ملی پوشان استراحت دهد تا آنها را برای حساس مقابل الهالل در دیدار برگشــت نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا حفظ کند .

غایبان بزرگ بازی

2 تیم آخرین بار در هفته 24 فصل گذشــته مقابل یکدیگر قــرار گرفتند که این بــازی با تک گل مهدی طارمی به ســود سرخپوشــان همــراه بود. بازی رفــت 2 تیم نیز در اســتادیوم غدیر اهواز در حالی با تســاوی یک- یک به پایان رســید که با اشــتباهات داوری همراه بود و طبق گفته کارشناســان .خطای هند منجر به گل زهیوی برابر پرســپولیس درســت نبود و یک پنالتی هــم برای پرســپولیس در نیمه دوم گرفته نشــد. گل پرســپولیس را هم در این بازی فرشاد احمدزاده به ثمر رساند و اتفاق مهم اینکه گلزنان هر 2 بازی رفت و برگشــت پرسپولیس در بازی روز5شنبه غایب خواهند بود.

مهدی طارمی که با زدن 3 گل به تیم استقالل خوزستان، بهترین گلزن تاریخ بازی های 2 تیم محسوب می شود به دلیل محرومیت و فرشــاد احمدزاده به دلیل مصدومیت این دیدار را از دست داده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.