شجاعهمچنانبا پرسپوليس

Piroozi - - News - Marzieh@piroozidaily.ir

داوود فنایــی دروازهبــان ســالهای نه چندان دور سرخپوشــان نسبت به بازی برابر الهــالل و البته وضعیت قرمزپوشــان با وجود تمام حاشــیههایی که اخیــرا گریبانگیر تیم شده، خوشبین است. فنایی که سالها در کنار احمدرضا عابدزاده مرد شماره یک آن روزهای تیــم ملــی، از دروازه پرســپولیس محافظت میکرد، در مورد بازیهای پیش رو پاسخگوی خبرنــگار روزنامه پیروزی بــود. صحبتهایی داوود فنایی را در زیر میخوانید:

فکر میکنید ممکن است معجزه رخ بدهد و پرسپولیس به فینال برسد؟! کار نشد ندارد.

یعنی میتواند؟ خیلی سخت است اما امیدوارم با همت بچهها و برنامههایــی که مربی برای این بازی دارد و همچنین دعای هواداران، نتیجه خوبی در این مسابقه بگیریم، نتیجهای در حد معجزه.

اما با شکست سنگین بازی رفت، امید زیادی نمیشود به صعود داشت بازی رفت که آن اتفاقات افتاد، شــیرازه تیــم از هم پاشــید. بــازی در خانــه حریف بود و همــه جوره به ضررمان تمام شــد. اگر میتوانستیم در آزادی بازی برگشت را میزبانی کنیــم، خیلی برایمان خوب بــود. در حضور 100 هزار تماشــاگر، ورزشگاه برای الهاللیها جهنم میشــد و حتما بهتــر کار میکردیم. ایــن اتفاقی که رخ داد و نمیتوانیم در ایران از تیمهای عربستانی پذیرایی کنیم، به ضرر کل فوتبالمان شد.

بازی هر کجا که برگزار شد، باز انتظار نمیرفت که با 4 گل از الهالل ببازیم به هرحال وقتی یک تیم 2 سال یا بیشتر در اوج است و خیلی باثبات نشان داده، میآید و در یــک نیمه دو گل میخــورد، تیم از نظر روحی و روانی کامال به هم میریزد. همه شوکه شــده بودند. گلهای بعدی دیگر در شــرایط عادی به ثمر نرسید.

محرومیــت طارمی خیلی بدموقع اعالم شد اینها همه روی کار تیم تاثیر گذاشت اما حاال آن بازی هر چه که بود، تمام شده و باید به فکر بازی برگشــت باشیم. من که امیدوارم معجزه رخ بدهد و پرسپولیس فینالیست شود. وقتی بارســلونا میتواند، ما هم در سطح آسیا میتوانیم. اما حریفمان الهاللی است که در آســیا عناوین زیادی

کسب کرده یک ســال به همین الهالل3 گل زدیم. حاال به بیشــتر از 3 گل احتیاج داریم. باز هم تاکید میکنم ما باید امیدوار باشیم.

بیرانوند هــم در بازیهای اخیر روزهای خوبی را سپری نکرده او دروازهبان خوبی اســت. دو ســه سال است که روند رو به رشدی داشته، اما یک گلر وقتی اینطوری گل میخورد از نظر روحی به هم میریزد. دروازه هم پست خیلی حساسی اســت. ولی او میتواند خــودش را جمع کند. اکنون دیگر همه چیز به مربی بســتگی دارد. بیرانوند به اردوی تیم ملی هم دعوت شــد و ســرمربی تیم ملی تصمیم گرفت در دیدار با توگو بازی نکند. این شــاید از نظر انگیزشــی شــرایط خوبی را برای او ایجاد کند. امیدوارم روحیه از دســت رفته اش را به دست بیاورد و در مصاف با الهالل دوباره در نقطه اوجش باشد.

بازی مشابه با شرایط امروز پرسپولیس را در این تیم تجربه نکردهاید؟ ما در سطح آسیا، دو سومی گرفتیم. آن زمان من و عابــدزاده گلر تیم بودیم. البته آن زمــان در آزادی با تیم های عربســتانی بازی میکردیم و شرایط خیلی بهتر بود، اما حاال باید در مسقط میزبانشان باشیم و قطعا هواداران آنها در عمان خیلی بیشتر از پرسپولیس است و این خیلی برای ما بد است. با این وجود بچه ها باید تالش شان را بکنند.

در لیــگ چطــور بــا حاشــیههایی که این روزها گریبانگیــر تیــم شــده، نگرانیهایی وجود دارد شک نکنید پرسپولیس بهترین تیم ایران است و یکی از4 تیم برتر آسیا. وقتی به جمع 4 تیم پایانی لیگ قهرمانان آسیا رسیده، یعنی تیم باکیفیتی دارد. پرسپولیس دوباره صالبت گذشته اش را به دست میآورد. من معتقدم که همه چیز دوباره درســت خواهد شد و بهترین نتایج را میگیریم. مدافــع میانــی پرســپولیس علیرغم مصدومیتی که داشت در تالش اســت خــود را به جدال این هفته برساند. شــجاع خلیــل زاده، مدافع میانی پرســپولیس که در این فصــل به جمع سرخپوشــان اضافه شده، در تمرینات هفته گذشــته دچار مصدومیت از ناحیه چهارســر ران شد که با دریافــت ام آر آی از دوری دو هفتهای او خبر داده شــد. در این رابطه با توجه به شــرایط حساس پرسپولیس و کمبود نفــرات در ترکیــب، او اعالم آمادگــی کرد تا در جدال این هفته برابر استقالل خوزستان تیمش را همراهی کند. شجاع خلیل زاده که در کنار محمد انصاری و سیدجالل حسینی نفــرات اصلــی دفــاع میانی پرسپولیس محسوب میشوند، با توجه به نمایشهای اخیر به شدت تحت فشار قرار دارند و کسب نتیجه و عملکرد موفق در ادامــه مســابقات میتواند تاثیر زیادی بر بازگشــت امید به اردوی سرخپوشــان داشته باشد. باید دید اکنون شــجاع خلیل زاده کــه بعیــد اســت روز چندان سختی برابر استقالل خوزســتان داشــته باشد، از اولین آزمــون پیش رو موفق بیــرون خواهد آمــد تا خود را مهیــای جدال بــا الهالل و جبران شکســت دور از انتظار در بازی رفت کند یا خیر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.