دادكان:نبايدسردوبازيکنرابريد

Piroozi - - News -

آقای هاشــمی به من گفتند «دوست نداری بــرای مجلس کاندیدا شــوی؟» من هم به ایشــان گفتم: «نه به این کارها عالقه ندارم». مرحــوم هاشــمی در ادامه گفتند: «من کسانی را دارم که نظرسنجی کردهاند و میگویند شــما جزو 3 نفر اول تهرانی، برای این کار بیا»

مــن دنبــال اصالحطلــب بــودن یا اصولگرابــودن نیســتم. من بــه دنبال این هستم که بگویم فردی رییس دولت بود که جامعالشرایط بود و همه دوستش داشتند.

من مدیــر اجرایی جشــنهای ازدواج دفتر مقام معظم رهبری بودم. برای جشنی که در ورزشــگاه 21هزار نفری آزادی برگزار شد رییسجمهور و رییس قوه قضائیه آمده بودند. در آنجا به من گفتند: «آقای دادکان چرا زدی به عروسی؟» من هم گفتم: «وقتی مهندسها به فوتبال میآیند، من هم زدم به عروسی».بعدها به ایشان نزدیک هم شدم و افتخار هم میکنم که از دست ایشان نشان لیاقت و مدیریت گرفتهام.

به اعتقاد من هرکسی شایستهتر است، باید ســرکار باشــد. حاال این شخص یا زن است یا مرد، جوان است یا مسن . اگر جوانی مثل آقای جهرمی که برای وزارت ارتباطات معرفی کردهاند، بــرای بخشهای دیگر هم داریم، آن را معرفی کنند تا کار را به دســت گیرد.

در رابطه با حضور زنان در ورزشگاه ها مشکالت داریم، ولی این مشکالت بار شرعی ندارد. اگر مساله شــرعی دارد، چرا در تئاتر و سینما زن و مرد در کنار هم مینشینند؟

باید حرفهای 2 بازیکن که مقابل تیم اسرائیل بازی کردند را شنید نباید سر آنها را برید . تلویزیون اگر میخواهد اینها را حذف کند، آن مجریهــای خود را حذف کند که برخي دالل هستند و پول میگیرند.

2 بــار تا حــاال این را گفتــهام. «یک مســوول تلویزیون من را صدا کند تا بگویم چه کسی هســت». با حذف شجاعی چیزی درســت نمیشــود. اگر تلویزیون میخواهد اصولــی رفتار کند، جلــوی آن مجریان که آدمهــا را میآورند و کارشــناس درســت میکنند، بگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.