عبوربرانکوازنامچندسرخپوش

Piroozi - - News -

سرمربی کروات سرخپوشان بعد از دور ماندن از پیروزی طی چند دیدار اخیر داخلی، اکنون امیدوار به پیروزی برابر اســتقالل خوزستان و کسب روحیه الزم برای جدال مقابل الهالل است.برانکو ایوانکوویچ در فاصله 48 ساعت مانده به دیدار برابر استقالل خوزستان در هفته نهم لیگ برتر چند ستاره تیمش را مدتهاست در تمرین در اختیار ندارد و با توجه به شرایط، احتمال نیمکت نشینی آنها برابر این حریف زیاد است.تیم ملی دیروز در دیداری تدارکاتی در کازان به مصاف روسیه رفت و با توجه به فاصله زمانی بازگشت ملیپوشان تا دیدار برابر استقالل خوزستان، برانکو در پایان تمرین اخیر اعالم کرد قادر به ســود بردن از آنها نخواهد بود.خستگی و ترس از مصدومیت ستارهها برای جدال مقابل الهالل عربستان سرمربی پرسپولیس را تــا این لحظه به این نتیجه رســانده که از نام 4 بازیکن ملیپوش خود برای این بازی عبور کند و فرشــاد احمــدزاده نیز به دلیل مصدومیت در ترکیب حضور ندارد.سیدجالل حسینی، علیرضا بیرانوند، وحید امیری در کنار مهدی طارمی 4 بازیکنی هســتند که برانکو قادر به ســود بردن از آنها نخواهد بود و روی ســالمتی و آمادگی آنها برای جدال مقابل الهالل عربســتان حساب باز کرده است. با این حال وضعیت بشار رسن برای این بازی با توجه به بازگشت به تمرینات پرسپولیس او را به گزینه اصلی حضور برابر استقالل خوزستان تبدیل کرده است و شانس بازیاش افزایش یافته است. شجاع خلیل زاده نیز به دلیل مصدومیت همچنان شرایط نامشخصی دارد؛ اما برانکو امیدوار است او را در این جدال در کنار تیم داشته باشد تا دغدغه قلب دفاعی تیمش کاهش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.