گرشاسبی فوتبالیترازطاهری

Piroozi - - صفحه اول - بسما...الرحمنالرحیم دکترمحمدحسینانصاریفرد

این دیگر به یک رسم تبدیل شده که هر مدیری که از پرسپولیس می رود هزار و یک داستان از مسایل دوران مدیریت او منتشــر می شود. طاهری هم از این قاعده مستثنی نبوده اســت. این روزها حرف و حدیث های متفاوت و بعضا متناقضی از سوی افراد مختلف از جمله حسین هدایتی و ترکاشوند و برخی مشاوران حقوقی باشگاه پرسپولیس مطرح می شود. ترکاشــوند در صحبت های خود به طور علنی حسین هدایتی را به سوءاســتفاده از محبوبیت پرسپولیس و حتی انجام برخــی ترفندهای زیرکانه در جلب نظر بازیکنان و هواداران متهم می کنــد. اظهارات او هم ظاهرا در واکنش بــه برخی اظهارات هدایتی در مورد کمک های تمام نشدنی وی به پرسپولیس!! بوده است. تنها جمع بندی که می توان از تمامی این اظهارنظرها و موضع گیری ها داشــت آن اســت که ساختارهای مدیریتی در پرســپولیس همچنان عیب و ایرادهای اساسی دارد و مهم ترین ایراد آن هم آن است که هیچ چیز در این ساختار در جای خود قرار ندارد. اگر صحبت هایی که در مورد نقش برخی مشــاوران حقوقی باشگاه پرسپولیس در تشکیل پرونده های مالی علیه پرسپولیس مطرح می شود صحت داشته باشند باید از هر نظر نگران و بسیار متاسف شد. به مصلحت نمــی دانیم در رابطه بــا این موضوعات بیشتر از این صحبت کنیم. تنها امیدمان آن است که گرشاسبی بتواند اصالحات الزم را در ساختار مدیریتی پرسپولیس اعمال کند. ســوابق ورزشی و مدیریتی گرشاسبی بسیار متفاوت از سوابق طاهری می باشد. او سرد و گرم چشــیده ورزش است و با ریزه کاری ها و ظرافت های ورزش و فوتبال آشنایی دارد. پرسپولیس در شرایط موجود نیاز به ثبات مدیریتی و ساختاری دارد. گرشاسبی می تواند عیب های موجود را با سرعت رفع کند. او باید سرنوشت موضوعات از جمله دخالت های افراد و گروه های مختلف در فرآیند تصمیم گیری در باشگاه پرسپولیس را هر چه سریع تر تعیین کند. او به ویژه باید مسایل مالی در باشگاه را ساماندهی کند تا وضعیت پرداخت ها و فهرست درآمد و هزینه ها به طور شفاف روشن شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.