زیدانورئالاولشدند پرسپولیسوبرانکو بهترین هایایران!

Piroozi - - صفحه اول -

پرســپولیس و مربیاش بهترینهای ایران در بخش رنکینگ باشگاهها و مربیان جهان شدند.

سایت کالبورلدرنکینگ تازهترین ردهبندی خود را اعالم کــرد که بر همین اســاس برانکو ایوانکوویچ، سرمربی کروات پرسپولیس نسبت به آخرین گزینش، ۶ پله صعود کرد.

پروفســور در این ردهبنــدی، ۵۳۲۳ امتیاز گرفــت در رده ۱۴۱ قرار گرفــت.در این گزینش مربیانــی ایرانی در چنیــن ردهای جای گرفتند:

علیرضا منصوریان در رتبه ۶0۲ است و پورموسوی در رتبه .۲99 محســن حسینی هم در رتبه 88۳ است و قلعه نویی و دایی در رتبه ۳9۵ و .707

در بخش مربیان، زینالدین زیدان ســرمربی رئال با کســب ۲۶۱7۱ امتیاز بهترین مربی شــد. بعــد از او گاالردو از ریورپــالت و ســیمئونه از اتلتیکومادرید، دوم و ســوم شدند. همچنین در ردهبندی باشــگاهها پرسپولیس با قرار گرفتن در رده ۴۴۱ جهان بهترین تیم کشورمان شد. استقالل

در رده 09۱ جهان ایســتاد و استقالل خوزستان به رتبه ۶۱۳ رســید. ذوب آهن و پیکان شدند رتبههای ۵۴۳ و ۶۴۵ را کسب کردند. در این زمینه رئال مادرید با ۲۶۱7۱ امتیاز اول شد. رتبههای دوم و ســوم نیز به بارسلونا و اتلتیکومادرید رسید. به طور کلی این رنکینگ ها چندان مالک و مســتند نیست و برخی مربیان مثل حسینی، منصوریان و پورموسوی چون تیم شان فصل قبل در لیگ آسیا بوده. در این رنکینگ هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.