فروزاناستقاللیمیخواستبههوادارانبگوید «دیدیدبهشما گلزدم»

پانادیچ:ناظربازيمثلگوسفندبامنرفتارمیکرد!

Piroozi - - صفحه اول -

مربــی دروازهبانان تیــم فوتبال پرســپولیس گفت: نمیدانم به چه دلیل در بازی با پارس جنوبی اخراج شــدم امــا ناظر بــازی حق هل دادن مرا نداشــت چون مثل یک گوسفند با من رفتار میکرد!

ایگور پانادیچ درخصوص اتفاقات اخیر پیرامون علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس، اتفاقات رخ داده در زمان بازی با پارس جنوبــی و موارد دیگر صحبتهایی کرد که در زیر میخوانید: -به عنوان مربی دروازهبانان تیم پرسپولیس نظر شما درخصوص رفتارهای علیرضا بیرانوند و حواشی اخیر این بازیکن چیست؟ به نظرم هر اتفاقی که قبال افتاده االن دیگر تمام شده اســت، او بعد از بازی با پدیده دچار حاشیههایی شد اما با به پایان رســیدن آنها در بازی با پارس جنوبی درون دروازه قرار گرفت و عملکرد خوبی داشت. این حاشیهها از نظر من تمام شــده اســت، او همچنین از هواداران عذرخواهی کرد و برای این اســت که میگویم داســتان حواشی از نظر من پایان یافته است. بود.اما به نظر میرســد این حاشیه آخر این دروازهبان نخواهد کاری بــه این حرفها ندارم، فقط یک جمله میگویم که بیرانوند در یکی دو سال اخیر بهترین دروازهبان ایران و پرسپولیس بوده است اما توصیهای برای او دارم؛ اگر بیرانوند میخواهد همچنان بهترین باشــد باید آرامش خود را حفظ کنــد بخصوص اینکه چندماه دیگــر جام جهانی 2018 در پیش اســت و او باید با آرامــش از دروازه تیم ملی حفاظت کند و همچنین در لیگ قهرمانان آسیا همراه با پرسپولیس روزهای خوبــی را تجربه کند. مطمئنا اگر آرامش نباشــد مشــکالت باز هم تکرار خواهد شد. مهمترین اتفاق فوتبالی جام جهانی اســت و اگر او میخواهــد دروازهبان اصلی تیم ملی باشــد باید آرامش خود را حفظ کند چون آرامش یک مقوله ضروری برای او است. میخواهید؟به عنوان مربی دروازهبانان پرسپولیس چه چیزی برای بیرانوند آرامش! نه تنها برای بیرانوند بلکه برای رادو شوویچ و درویشوند هم آرامش میخواهم، چیزی که مهم است این است که همه چیز در حیطه کاری ما شفاف و روشن باشد. دارند.اما حتما میدانید که هواداران پرسپولیس از بیرانوند بابت حواشی اخیرش گله بله میدانم، آنها بعــد از بازی با پدیده عصبانی بودند اما این اتفاقات تمام شــد و دیدید که بیرانوند مقابل پارس جنوبی بازی کرد و همه چیــز هم خوب بود. اتفاق خاصی هم رخ نداد و برای همین اســت کــه میگویم همه چیز از نظر من تمام شده است. بخشیدهاند؟فکر میکنید هواداران پرسپولیس بیرانوند را

نمیدانم و پاســخی هم برای این ســوال ندارم، چرا که هواداران باید این را بگویند شــاید برخی او را بخشیده باشند و برخی همچنان نســبت به رفتارهای او اعتراض کنند. شاید برخیها هم بنا به دالیلی که نمیدانند با او زاویه دارند اما فقط آروز میکنم که این مشکالت حل شود چون اعتقاد دارم با حل شدن اختالفات بیرانوند به آرامش خواهد رسید. من دروازهبانی میخواهم که آرامش داشته باشد و به عنوان مربی او عالقمندم بیرانوند را در بهترین شــرایط ببینیم تا بتوانیم قهرمان ایران شویم، مطمئنا بازی کردم و درخشش بیرانوند در جام جهانی برای من هم مهم خواهد بود چرا که من مربی او هستم و اگر موفقیتی هم باشد برای من خواهد بود. کنید؟بــه عنوان یک مربی چقــدر میتوانید به بیرانوند کمک همه تالشــم را میکنم تا او موفق شــود و برای بهتر شــدنش از هیچ کوششــی دریغ نخواهم کرد اما فراموش نکنیــد که من به بیرانوند کمک نمیکنم بلکه به او آموزش میدهم. مربی مثل یک معلم اســت که آموزش میدهد و اســم آن را کمک نگذارید، به عنوان یک مربی نباید شرایط را وحشــتناک کنم بلکه باید تالش کنم تا شرایط بیرانوند بهتر شود. شدید.پارس جنوبی را در حالی شکست دادید که شما با حواشی زیاد اخراج در فوتبــال گاهی بازیکن، مربی و حتی داور اشــتباه میکنــد اما هرچقدر فکر میکنم نمیدانم اشــتباه من چه بود که باید اخراج میشدم، دوســت ندارم درباره داوری و اشــتباهاتش حرف بزنم و نمیخواهم قضاوتی هم داشــته باشم که آیا او اشتباه کرد یا من؟ میداد.اما همه دیدند کــه جالل مرادی ناظر بازی شما را هل چــه بگویم؟ تا جایــی که من میدانــم طبق قوانین فوتبال ناظر و حتی داوران اجازه هل دادن کسی را ندارند. داد؟شفاف بگویید که آیا بین شما و جالل مرادی درگیری لفظی رخ نه؛ هیچ درگیری نبود، من فقط از او ســوال کردم که چــرا مرا هل میدهید؟ این خالف مقررات اســت. داور مرا اخراج کرد و من شاید بتوانم چند استنباط برای این تصمیم درنظر بگیرم که مثال چون بطری به ســمت ما پرتاب شــد من اخراج شدم؟ آیا چون به پنالتی اعتراض کردم مستحق اخراج بــودم؟ و آیا چون بــه ظاهرســازی بازیکن حریف معترض شدم باید اخراج میشــدم؟ من فقط از ناظر بازی که اســمش را هم نمیدانم میخواستم به حرفهایم گوش بدهــد اما او فقط فریاد مــیزد و مرا هل میداد. ناظر بازی مثل یک گوســفند با من برخورد میکرد. مشکلی با اخراج شدن ندارم اما این رفتارها دیگر چیست؟ -مهمترین اتفــاق بازی پــارس جنوبی و پرســپولیس صحنه پنالتی بود که محسن فروزان دروازهبان تیم پارس جنوبی زد.شما به عنوان مربی دروازهبانان پرسپولیس آیا در چنین شرایط مشابهی به دروازهبان تیمتان اجازه این کار را میدادید؟ هرگــز چنین تصمیمی نمیگیرم و معتقدم که حریف هــم تصمیم خوبی نگرفت. خودم هم نپذیرفتم که چرا آنها این کار را کردند.اگر دروازهبانشان در بازیهای قبلی چنین کاری کرده بود میتوانستم آن را بپذیرم اما وقتی او چنین کاری نکــرده این اقدام از نظر من پذیرفتنی نیســت. البته من شــنیدهام که او به عنوان یک اســتقاللی میخواســت خودش را به هواداران پرســپولیس نشان دهد و بگوید که دیدید به شــما گل زدم و مطمئن بــودم که او این نیت را داشــت. عالقهای ندارم در این باره اظهارنظر کنم اما برای من در حالت عادی این تصمیم قابل پذیرش نیست و هرگز چنین تصمیمی را در این شرایط حساس نمیگرفتم. شاید او میخواست ... میرسد.این روزها صحبت از تمدید قرارداد برانکو به گوش بدون شــک تمدید قرارداد با برانکو یک تصمیم خوب برای باشگاه پرسپولیس است، میدانم که او جلسات خوبی هم با مدیران باشــگاه داشته اما اینکه چه زمانی این قراداد تمدید شود را نمیدانم چون در جزییات آن نیستم. میدانم که برانکو ارتباط خوبی با گرشاسبی دارد و مذاکراتی را هم برای تمدید قرارداد انجام دادند. -عکسی از شما منتشر شد که مثل بیرانوند «هیس» را نشان دادید،آیا این کار به نوعی حمایت از آن رفتار بیرانونــد بعد از بازی با پدیده بود؟ آنجا یک عکاس بــود که نمیدانم برای کجا عکاســی میکرد. آن هیسی که من نشان دادم برای هوادار یا همراهی با بیرانوند نبود بلکه به آن عکاس گفتم تو ساکت باش تا ما تمرین کنیم. من حمایتی از رفتار بیرانوند نکردم و فقط به عکاسی که عکس میگرفت گفتم سکوت کن و ساکت باش. -شایعه درباره رفتن بیرانوند به تراکتورسازی بــرای گذراندن خدمت ســربازی به گوش میرسد. من اطالعاتی از قوانین ســربازی ایران ندارم، شاید او بخواهد سرباز شود اما من مطلع نیستم، هرچند که میدانم اگر تصمیمش را برای ســرباز شدن گرفته باشد دیگر کاری نمیشود کرد. تصمیم با خود او است. کردهاید؟آیا شــما با بیرانوند در ایــن باره صحبتی گاهی بــا او صحبــت میکنم اما چیــزی که به من گفته این اســت که قصد رفتن به ســربازی در این شرایط را ندارد اما میدانم اگر بخواهد به ســربازی برود قطعا راهی تراکتورسازی خواهد شد. تاکید میکنم که این تصمیم من نیســت و در حیطه اختیارات خود او قرار دارد. اینها قوانین سربازی است که در ایران وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.