گرشاسبی:بازنشستگیشاملحالمننمیشود

با برانکو تمدید خواهیم کرد ، چند روز دیگر صبر کنید

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

محمدرضا گرشاسبی یکی از مدیران باسابقه ورزش کشــور است. او کشتی گیر و فوتبالیســت بوده، دارای تحصیالت ورزشی است و سابقه مدیریت در عرصه کالن را نیز در کارنامه دارد. گرشاسبی هفته پیش پس از قبول اســتعفای علیاکبر طاهری، به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس انتخاب شد. مشروح این گفت و گو را در ادامه می خوانید.

حمیدرضا گرشاسبی کیست و چه کارنامهای دارد؟ ورود من به عرصه ورزش از کشــتی شروع شد. به کشتی عالقه زیادی داشتم از همان عنفوان جوانی روی تشک کشــتی رفتم و در مسابقات آموزشگاهی معموال قهرمانی را بدســت میآوردم. به تیم ملی هم رســیدم. بعد از دوران تحصیل هم وارد دانشگاه علوم تربیت بدنی شدم.

حتما آنجا هم به کشتی ادامه دادید؟ بله، اما جالب اســت بدانید مــن فوتبال هم بازی می کردم و در همان تیم دانشگاه همبازی رضا رجبی، منصور ابراهیم زاده، عبدالعلی چنگیز، یزدخواســتی و عبــاس بنیان هم بودم. آنها در فوتبال برای خودشــان نام بزرگــی بودند. در همان زمان بــه تیم ملی فوتبال دانشــجویان هم دعوت شدم اما چون باید یک رشته را انتخاب می کردم همان کشتی را ادامه دادم.

پس بر خالف تصور، شما فوتبالی هم هستید؟ بله همینطور است. اصال در زمانی هم که مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان بودم حمایت هایی که برای رونق فوتبال اســتان و کمک هایی که به تیم های فوتبالمان داشــتیم هنوز اهالی آن استان به یاد دارند و وقتی هم وارد هیات مدیره پرسپولیس شدم با شناخت کارم را شروع کردم.

قبل از اینکه به حضور در پرسپولیس و سواالت مهم آن بخش برسیم سمت هایی که داشتید را به اتفاق مرور کنیم؟ در سال 1360 مســئول هیات کشتی اندیمشک بودم. اتفاقا در همان زمان رییس تربیت بدنی آموزشگاه های شهرستان هم شدم و جالب آنکه در آن زمان کشتی هم می گرفتم.

ســال 73 به اهواز رفتم و به عنوان معاون ورزش اداره کل تربیت بدنی اســتان خوزستان مشغول به کار شدم. سال 1377 به تهران آمدم و اولین مسوولیتم در تهران رییس دبیرســتان ورزش بود. دبیرستان ورزش تنها دبیرســتان مربوط به ســازمان تربیت بدنی بود و قائم مقام تربیت بدنی شــمال شرق تهران هم بودم. از ســال 1380 هم رییس تربیت بدنی شمیرانات شدم و همزمان به فدراسیون کشــتی دعوت شدم و به عنوان دبیر کشتی فرنگی کشــور در دوران ریاست محمدرضا طالقانی فعالیت کردم.

ســال 84 مسوولیت هیات کشتی استان تهران را به عهده گرفتم و یکســال بعد هم معاون توسعه ورزش اداره کل تربیت بدنی استان تهران شدم و تا سال 1389 که به اهواز برگشتم و سه سال مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان بودم.

از آذرمــاه 1392 هم مدیرکل امور اســتان های وزارت ورزش و جوانــان شــدم که این مســئولیت در دوران محمود گودرزی اتفاق افتاد. شــش ماه بعد هم به عنوان مشــاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی منصوب شــدم. اسفندماه ســال 93 به عنوان مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران منصوب شدم و در مردادماه 1395 هم مجداد به وزارتخانه برگشتم و در همان پست قبلی مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی ادامه دادم و با همین پست بازنشسته شدم.

خب بحث اصلی اینجاســت، شما بازنشسته هستید و حکم سرپرستی باشــگاه پرســپولیس را گرفتید آیا این موضوع تعارضــی با قانون منع به کارگیری بازنشستگان ندارد؟ بله من بازنشســته هســتم اما بر اســاس همان قانون منع به کارگیری بازنشستگان که مصوبه مجلس شورای اسالمی است،مدیرانی که در هنگام بازنشستگی مسوولیت داشتند و در حکم کارگزینی آنها هم درج شده است شــامل این قانون نمی شوند از طرفی بنده سابقه ایثارگری 5 سال حضور در جنگ تحمیلی را دارم که 8 ماه آن به صورت متوالی و با افتخار در جبهه دفاع مقدس بوده است که این دو موضوع استثنای این قانون است.

حضورتــان در هیــات مدیــره پرسپولیس چطور اتفاق افتاد؟ پرســپولیس حدود 3 ســال پیش اصال وضعیت خوبی نداشــت. در آن زمان مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان تهران بودم که از طریــق روابط عمومی مطلع شدم که سایت ها خبر عضویت بنده را در هیات مدیره پرســپولیس مطرح کرده اند. همــان موقع با گودرزی تماس گرفتم و او تاکید کرد که باید برای پرسپولیس هم وقت بگذاری و خدا را شکر جمع خوبی در هیات مدیره تشــکیل شد و همه بسیج شدیم تا جاییکه با پیشرفت های بســیار خوبی همراه شد. در ســال اول استحقاق قهرمانی را داشتیم اما اشتباهات فاحش و مسلم داوری که حتی از ما هم عذر خواهی کردند باعث شد به دلیل تفاضل گل قهرمانی را از دست بدهیم اما پرسپولیس در سال دوم قهرمانی را با اقتدار برای هواداران پرشمارش به ارمغان آورد و به جرات می گویم اگر مشکل محرومیت ها پیش نمی آمد در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا هم قطعا فینالیست می شدیم.

تصورتان از پرســپولیس امسال چیست؟ نقشه راهمان این اســت که 2 جام قهرمانی لیگ برتر و جام حذفی را برای هواداران به ارمغان آوریم و در صددیم که حضور پرقدرت تر از فصل قبل هم در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشیم.

اهداف خوبی اســت اما شــما از دو پنجره نقل و انتقاالت محروم شدید...

بله درسته و این مشکل بزرگی محسوب می شود اما اولویت اول ما این اســت که این مشکل را به صورت دوستانه با ریزه اسپور ترکیه حل کنیم. از طرفی وکیل حقوقی قوی بــه خدمت گرفته ایم که امور را به خوبی پیش ببریم. به آینده امیدواریم.

موضوع برانکو چه می شود، بسیاری از عالقمندان پرسپولیس نگران وضعیت این مربی هستند... با برانکو جلســات خوبی را داشــتیم و به تفاهم اولیه برای ادامه حضورش در پرسپولیس رسیده ایم. در روزهای آینده هم قرار است جلسات نهایی را با او داشته باشیم و تا چند روز دیگر می توانیم خبر خوب و نهایی ماندن آقای برانکو را به هواداران بدهیم.

در برخی رسانه ها از پیشنهاد تیم ملی ازبکستان به برانکو خبرهایی درج شده بود. پس به نظر شما برانکو ماندنی است؟ شک نکنید که عالقه برانکو به ایران و پرسپولیس واقعا ستودنی و ارزشمند است. او به تیم و هواداران عالقه دارد. اجازه بدهید روزهای آینده خبر خوب ماندن برانکو را در جلسه نهایی به اطالع هواداران برسانم.

از مشکالت پرسپولیس بگویید از مالیات ها و بدهکاری ها، به نظر شــما حل می شود؟ گام های جدی برای حل مشکالت باشگاه برداشته ایم. این باشــگاه در زمانی که آقــای طاهری به عنوان مدیرعامل منصوب شــد به سوی ساختار سازی رفته و دارای نظم خوبی شــده است و دیگر مشکالت گذشته وجــود ندارد. مشــکالتی که برگه اظهــار نامه مالیاتی پرنشده بود و همین عاملی بر افزایش بدهیهای انباشت مالیاتی شد. در شــرایطی که باشگاه پرسپولیس اصال درآمدی نداشته که بخواهد این میزان مالیات بدهد اما خوشبختانه ســلطانی فر در این زمینه مدیریت کرد و با ورود منطقی و اصولی باعث شــد که مشکل مالیاتی باشــگاه پرسپولیس رو به حل شــدن رود. از طرفی در ایــن مدت بیــش از 25 میلیارد تومــان از بدهیهای بدخیم باشگاه را هم تسویه حساب کرده ایم که همین عاملی شد برای برطرف شدن مشکالت حضور در لیگ قهرمانان آسیا.

چه برنامه ای برای بهبود وضعیت مالی باشگاه دارید؟ اتفاقا یکی از رویکردهای اصلی ما بحث درآمدزایی است. ســاماندهی وضعیت اسپانسرهای پرسپولیس را آغاز کرده ایم تا با درآمدزایی بیشــتر بتوانیم در مقابل پرداخت ها و تعهداتمان به موقع عمل کنیم. در قرارداد با بازیکنان و مربیان خارجی هرچند که تا این لحظه با ما همکاری داشــته اند اما اگر دیر پرداخت کنیم حق فسخ با آنها است. بنابراین یکی از اولویت های اصلی ما درآمدزایی اســت تا بتوانیم به تعهداتمان به موقع عمل کنیم. نظرتان درباره حق پخش تلویزیونی چیست؟ باالخره به کجا می انجامد؟ حق پخش حق فوتبال و باشگاه هاست. همانطور که بخشی از درآمدهای باشگاه های صاحب نام اروپایی از همین حق پخش است اما در ایران متاسفانه به مشکل برخورده اســت. امیدواری زیادی وجود دارد اکنون که مجلس شورای اسالمی هم به موضوع ورود کرده است باالخره به سرانجام خوبی برسیم.

خصوصی سازی سالهاست مطرح بوده ،شما در این زمینه نظرتان چیست؟ نظرم مثبت اســت. اما نــه اینکه بــدون برنامه پرسپولیس واگذار شود. این انتقال باید مدبرانه باشد تا با وضعیت پایدار، شــرایط باشگاه پرطرفدار پرسپولیس بهبود یابــد. االن چون دولتی هســتیم نمی توانیم در برخی ابعاد درآمدزایی وارد شــویم . آنچه مسلم است با ایجاد ساز و کار مناسب برای انتقال باشگاه پرسپولیس، به نظرم شرایط بهبود می یابد.

باشگاه پرسپولیس به فکر تیم های پایه نیز هست؟ واقعا نکته مهمی است. ســاماندهی استعدادیابی پرسپولیس را با این هدف انجام می دهیم که پرسپولیس بتواند از دسترنج خود استفاده کند و یقین بدانید در این زمینه هم برنامه ریزی داریم تا شرایط خوبی در فوتبال رده های سنی پایه برای باشگاه پرسپولیس به وجود آید.

زمانی پرســپولیس بــه تیمداری در رشــته های مختلف رو آورد. البته متاســفانه خاطره تیمداری در رشته کشتی هنوز در اذهان باقی مانده است. در این زمینه رویکردتان چیست؟ اول اینکه من قبول دارم باشــگاه نیستیم و فعال تیم فوتبال هســتیم. آنچه مسلم اســت دوست داریم به معنای واقعی باشــگاه باشیم اما به هیچ وجه زیبنده باشگاه پرســپولیس نیست که در رشته ای ورود کند و اتفاقات چند سال پیش کشتی رخ دهد که اموال باشگاه را مصادره کردند. باید بودجه باشــگاه ابتدا افزایش قابل توجهی داشته باشد. فعال در صدد حل مشکالت هستیم و تیمداری در رشته های دیگر به خاطر اینکه نمی توانیم آنها را حمایت کنیم در اولویت های بعدی قرار دارد. شما تصور کنید اگر 25 میلیارد تومانی که این چند وقت از محل درآمدها صرف پرداخت بدهی ها شــد، در اختیار داشتیم چندین رشته را می توانستیم به مجموعه اضافه کنیم و موجب رونق ورزش کشور شویم.

شــما از خانواده هنری هستید و فرزند شما آرمان گرشاسبی یکی از خوانندگان خوب ایران است. توضیح مختصری در این خصوص بدهید.

دو بــرادر دارم کــه هــر دو در کار هنری موفق هســتند. آرمان در دوران ابتدایی در مدرسه و در گروه ســرود مشارکت داشــت و تک خوانی می کرد اما فکر نمی کردم اینقدر جدی باشد به یکباره متوجه استعداد او در خوانندگی شدم و او را حمایت کردم. آرمان همراه با دوستان قدیمش گروه چارتار را تشکیل دادند و اکنون هم خوشحالم که او در این زمینه موفقیت و محبوبیت خوبی دارد. آرمان پرسپولیسی است؟ بله از نوع دوآتشه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.