استارت‌لیگ‌برتر‌بانوان‌از‌61‌آذر

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

شانزدهمین دوره مســابقات والیبال قهرمانی باشــگاه های برتر بانوان ایران از روز پنج شنبه 16 آذرمــاه با حضور 8 تیم شــهرداری تبریز، آبنوس، بهنمیر، کن، سالوت، رایکا، پیکان و ذوب آهن آغاز می شود.

قرعه کشــی این رقابت ها روز گذشــته (سه شــنبه) با حضور منوچهر پورحســن سرپرســت سازمان لیگ، فریبا صادقی سرپرست نایب رئیسی و سرمربیان و نمایندگان تیم های شرکت کننده در فدراسیون والیبال برگزار شد.

بر اساس تصمیم این نشست، لیگ برتر بانوان در ســال 96 بــه صــورت دوره ای و در یک گروه برگزار می شــود و با توجه به اینکه این رقابت ها تا پایان سال باید به پایان برسد، در صورت نیاز عالوه بر پنجشــنبه ها، در برخی هفتــه ها یک روز دیگر مسابقات نیز برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.