علیزاده:‌از‌3‌ماه‌دیگر‌تمرینات‌را‌آغاز‌م‌یکنم

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

کیمیا علیــزاده دارنده مــدال برنز بازیهای المپیک ریو درباره شــرایطش اظهار داشــت: دوم مهرمــاه پای راســتم را جراحــی و فیزیوتراپی را آغاز کردهام. فکر میکنــم بتوانم از 2-3 ماه دیگر تمریناتم را آغاز کنم. البته تمرینات سبک را انجام میدهم و فکر میکنم بتوانم در مسابقات قهرمانی آسیا خرداد ماه شــرکت کنم این به شرطی است که پزشــک اجازه این کار را به صورت کتبی بدهد. خودم هــم تالش میکنم زودتر خوب شــده و به هدفی که میخواهم برسم.

وی با تکذیب کنار گذاشــتن تکواندو و تالش برای حضور در بازیهای آسیایی 2018 خاطرنشان کرد: قهرمانی آســیا قبل از بازیهای آسیایی است و فکر میکنم این مســابقات محک خوبی است تا شــرکت کنم. در صورتی که نتوانم در مســابقات قهرمانی آسیا حضور داشته باشم قطعا در بازیهای آسیایی جاکارتا شرکت میکنم. البته باید یک وزن باالتــر یعنی در -67 کیلو شــرکت کنم. این کارم را ســختتر میکند اما من بــرای آن برنامهریزی کردهام.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.