نبرد‌صدرنشینان‌و‌قعر‌جدول‌یها‌در‌هفته‌دهم‌

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

در نخســتین دیدار هفته از ساعت 15 در سالن پیامبر اعظم (ص)، کاله آمل میزبان شهرداری ورامین اســت. این دیدار با توجه به جایگاه دوم در جدول از حساسیتهای باالیی برخوردار است.

از ساعت 16 ســه دیدار به طور همزمان برگزار میشــود کــه در مهمترین آنها شــهرداری ارومیه بحرانزده در ســالن غدیر از پیــکان تهران پذیرایی میکند. ایــن دیدار بــا توجه به ســابقه دو تیم در والیبال ایران از اهمیت باالیی برخوردار است چرا که خودروسازان عنوان پر افتخارترین تیم ایران را یدک میکشد و در ســوی دیگر ارومیهایها شهرستان را پایتخــت والیبــال میدانند. در ســالهای اخیر نیز دیدارهای دو تیــم به خصوص در ارومیه همواره زیبا و جنجالی بوده، اما کفه بردها به نفع پیکان سنگینی میکند. در دیگر دیدار خاتم اردکان در ســالن آیت اهلل خاتمی رو در روی ســایپا تهــران قرار میگیرد. در سالن فدراســیون والیبال تیمهای رده نهم و دهم جدول ردهبندی در دیداری که سه امتیازش هر کدام از تیمهــا را به میانههای باالی جدول هدایت میکند به مصاف هم میروند. از ســاعت 17:30 نیز دو دیدار برگزار میشود که در مهمترین و حساسترین دیدار هفته، بانک سرمایه در خانه والیبال از شهرداری تبریز میزبانی کند. به نظر میرســد هر کدام از دو تیم که بتواند برنده دیدار شــود میتواند عنوان قهرمانی نیم فصل را نیز کســب کند. در آخرین دیدار نیز هاوش گنبد در سالن المپیک رودر روی رعد پدافند کاشان قرار میگیرد. این دیدار که بین تیمهای قعرنشــین برگزار میشود خالی از حساسیت نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.