کریمی:‌گفتند‌باید‌ببازی،‌انگار‌سطل‌آب‌یخ‌را‌رویم‌ریختند

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

علیرضــا کریمی که به دلیــل همگروهی با کشــتیگیر اســرائیلی، شانس کســب مدال طال در امیدهای جهان را از دســت داد، در اینرابطه گفــت: روز وزن کشــی، من بعد از کشــتی گیر اسراییل وزن کشی کردم.

قرعه او 23 شــد و قرعه مــن .22 ابتدا فکر کردم در همان دور اول به کشــتی گیر اسراییلی خوردم اما بعد معلوم شــد من دور اول به حریف روس خوردم و کشــتی گیر اســراییلی به حریف آمریکایــی خورد و برنده ایــن 2 مبارزه دور دوم باید به مصاف هم می رفتند. ما هم از این موضوع خوشحال شــدیم چرا که تا حد زیادی اطمینان داشــتیم کشــتی گیر اســراییلی مقابــل حریف آمریکایی شکســت بخورد و به دور دوم نرسد اما اتفاقات رخ داده کامال بر خالف انتظارات و پیش بینی ما بود.

وی ادامه داد: کشــتی من با حریف روس و مبارزه کشــتی گیران آمریکا و اســراییل حدودا همزمان با هم شــروع شــد. من پرقدرت مبارزه را آغــاز کردم و تا دقیقه 5 مبــارزه و یک دقیقه مانده بــه پایان 3 بر 2 از حریفم پیش بودم. تازه بدنم راه افتاده بود و حریف روس هم کامال بریده بود. دنبال این بودم که امتیازات بیشــتری هم از او بگیــرم تا بــا اختالف باال او را شکســت بدهم اما یــک دقیقه مانده به پایان مبــارزه به یکباره دیدم مربیانم چلنج را انداختند و اعتراض کردند. فهمیدم که باید ببازم.

دنیا روی سرم خراب شد. تمام زحماتی که کشــیده بودم جلوی چشمم آمد، انگار سطل آب یخ را روی سرم ریختند.

کریمی تاکید کرد: برای دومین مرتبه است که با قرعه اســراییل در مســابقات جهانی مواجه می شــوم. یکبار نیز در مسابقات جهانی جوانان در سال 2013 به قرعه اسراییل خوردم و به حقم که مدال طال بود نرسیدم. آن زمان قهرمان آسیا هم شــده بودم و به من گفتنــد به اندازه پاداش قهرمان جهان که 40 ســکه بود به تو می دهیم امــا وقتی پدرم پس از مســابقات جهانی 1392 با نامه فدراسیون کشــتی به وزارت ورزش رفت و خواســتار عمل مســووالن به قولشان شد به او گفتــه بودنــد، «به ما ربطی نــدارد که پاداش کشــتی نگرفتنش مقابل اسراییل را بدهیم. بروید از هر کس که گفته با اســراییل کشــتی نگیرید پاداشتــان را از او بگیرید»در نهایت هم به جای 40 ســکه فقط یــک کارت هدیه یــک میلیون تومانی دادند و تمام!

الزم به ذکر اســت که علیرضــا کریمی که شانس مســلم کسب مدال طالی امیدهای جهان بود، مجــوز حضور مســتقیم در مرحلــه نهایی انتخابــی تیم ملی را کســب کرد، چراکه پیش از این اعالم شده بود طالییهای این رقابتها جواز حضــور در مرحله نهایی انتخابــی تیم ملی برای شرکت در جهانی مجارستان و بازیهای آسیایی اندونزی را دریافت خواهند کرد.

همچنین ســازمان بسیج ورزشکاران خطاب بــه علیرضا کریمــی گفت: «تو دوبــاره در زمره افــرادی قرار گرفتــی که از جان و مالشــان در راه دفــاع از مظلوم گذشــتند، و اجــر این افراد با خداســت. دست مریزاد!» این ســازمان مدال پهلوانــی را به زودی به کریمی اهدا خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.