شکایت‌نصرت ‌ی ‌از‌نصیرزاده

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل گسترش فوالد که صبح امروز خبر از شــکایت خود از مدافع کنونی نفت تهران داده بود، با واکنش محمــد نصرتی مواجه شد. نصرتــی که بعــد از جدایی از گســترش فوالد روز گذشــته در مصاحبــهای کنایههایی را متوجه مدیرعامل این باشــگاه کرده بــود، امروز با شــکایت هوشنگ نصیرزاده مواجه شد. نصرتــی در واکنــش بــه این شــکایت به خبرنگار ما گفت: من هنوز روی حرفم هســتم. مــن اکنون در مســیر کمیته اخالق هستم و به همراه وکیلم به دنبال شــکایت از ایشــان هســتم. مطمئنا این مساله را تا پایان دنبــال خواهم کرد و حرفهای زیــادی برای گفتن دارم کــه در کمیته اخالق آن را بازگو خواهم کرد. وی ادامه داد: من تا پایان این ماجرا هســتم و بعد از شکایت بــه کمیتــه تعییــن وضعیت بازیکنان، شکایتی هم از ایشان بــه AFC خواهم داشــت تا متوجه شود برخورد با بازیکن باید به چه شکل باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.