رضایی:کریمیبرایطالازهمهشایستهتربود

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس - ‪Marzieh Darabi‬ marzieh@piroozidaily.ir

ایــن روزها همه فیلم کشــتی علیرضــا کریمی و فریادهای مربیانش در کنار تشــک که «بایــد ببازی» را دیدهاند و نظرات متفاوتی در مورد آن وجود دارد، اما قطعا هیچ کسی بیشتر از سرمربی تیم ملی و خود علیرضا کریمی آن وضعیت و شــرایط روحی و روانی حاکم را درک نکرده و نمیکند.

در بازگشــت تیم امید از جهانی لهستان، با علیرضا رضایــی ســرمربی بااخالق تیــم ملی تمــاس گرفتیم. صحبتهــای نایبقهرمان المپیــک 2004 آتن را در زیر میخوانید:

فریــاد «باید ببازی علیرضــا» یکی از تلخترین صداهایــی بود که این روزها شــنیدیم و بــه واقع یکی از باختهای عمدی کشتی بود که همه را تحت تاثیر قرار داد.

البته آن صدا، صدای من نبود، ولی فرقی هم نمیکرد. «باید ببازی» صحبت همه اعضای کادرفنی بود، خب کار دیگری نمیشد کرد. ما هم واقعا غافلگیر شدیم. به هیچوجه فکر نمیکردم که کشتیگیر آمریکایی برابر این اسرائیلی ببازد. کشتی هم همزمان بود. ما باید در 30 ثانیه تصمیم میگرفتیم که چه کار کنیم که کمترین لطمه به تیم ما و کشتی وارد شود. اگر علیرضا روس را میبرد، که صددرصد برده بود، باید با اسرائیل مبارزه میکرد و دیگر به ما گواهی پزشکی هم نمیدادند که جلوی این حریف حاضر نشویم.

نمیشدیم. اتفاقا این حــرف خیلیها بود که میگفتند الاقل روس را میبردیم و بعد مقابل اسرائیل حاضر

خب همه میدانند کشتیگیران ما مقابل اسرائیلیها کشتی نمیگیرند، اتحادیه جهانی و روسها هم میدانند، اگر ایــن کار را میکردیم روسها مــا را رها نمیکردند و جنجال میشد. اینطوری محرومیت سنگینی در انتظار ما بود و ما بهترین تصمیم را گرفتیم.

یادم نمیآید که دوره کشتیگرفتنتان با حریف اسرائیلی همگروه شده باشــید. در دوره مربیگری چطور، تجربه مشابهی داشتید؟

نه، این برای اولینبار بود و تجربه خیلی بدی هم بود. برای هر مربیای چنین وضعیتی خیلی سنگین است، ولی به هرحال این جزو قوانین کشور ماست و همه ما هم از آن اطالع داریم. طبیعی هم هست که باید سعی کنیم بهترین تصمیم را بگیریم.

چطور میشود از علیرضا کریمی دلجویی کرد؟ به هر حال او برای دومین بار اســت که مدالش را به دلیل همگروهی با حریف اسرائیلی از دست میدهد.

باید از او تجلیل شود، درست مثل یک قهرمان جهان. او اگر کشتی میگرفت، مدال طال را از آن خود میکرد. او شایستگیهای زیادی دارد و در لهستان هم از همه بیشتر استحقاق کسب مدال طال را داشت.

خیلیها میگویند این یکی از آخرین شانسهای کریمی برای کســب مدال جهانی بود، چون پشــت خط حسن یزدانی میماند و راهش حاالحاالها بسته است.

من اینطور فکر نمیکنم، هر کشتی گیری با تالش و پشتکار میتواند به آن چیزی که میخواهد برسد. حسن یزدانی هم یکی از بهترین های ماســت، اما مهم این است که ما فرایند انتخابی تیم ملی را داریم و به همین دلیل هر کسی بهتر و آمادهتر باشد به عضویت تیم ملی درمیآید.

همیشــه در طول تاریخ کشتی ایران، خیلی از نامداران و عنــوان داران در یک وزن بودند و با هم رقابت نزدیک برای رسیدن به تیم ملی داشتند.

بله، همیشه همینطور بوده، من هم چند سال پشت خط ماندم، ولی مهم این اســت که ناامید نشــوی. امروز خوشبختانه ما فرآیند انتخابی تیم ملی را داریم، نه کریمی، بلکه در همه اوزان مدعیان میتوانند شانس خود را امتحان کنند.

در مجموع از کارنامه تیمتان راضی هستید؟ اول از همه به همه اعضای کادرفنی و کشتی گیران خســته نباشید میگویم، همه تالش کردند، هر کسی هم باخت، کمکاری نکرد، این باختها جزو ذات کشتی است. همه آنها میتوانند در مســابقات بعدی اشتباهاتشان را تکرار نکنند و نتیجه بگیرند.

اینکه شــما یکی از مربیانی هستید که برخورد حذفی و قهری با کشتیگیر ندارید، فوقالعاده است.

من چنین برخــوردی را قبول نــدارم. همه ممکن است اشــتباه کنند. مثال ایمان صادقی شایستهترین فرد برای کســب مدال طال بود یا حمید زرینپیکر که تجربه اولین مســابقه برونمرزیاش بود. محمد متقینیا هم در عین ناباوری باخت. یونس امامی که برنز گرفت عالی بود، او نوید روزهای خوبی را در آینده میدهد، حتما او را روی سکوی جهانی و المپیک خواهیم دید. رضا اطری 4 پوئنش نادیده گرفته شــد که باخت، ضمن اینکه شــوک روز اول باخت کریمی همه را تحت تاثیر قــرار داد. من می گویم هر کشتیگیری میتواند تغییر کند، به تک تک این بچهها اعتقاد دارم و مطمئنم که هیچ کشتیگیری دوست ندارد ببازد، این باختها تجربه میشود.

نیستید؟ پذیرش ســرمربیگری تیم امید بــا آن وضعیت، فداکاری بود. از این تصمیم پشیمان

به هیچوجه. همان موقع احســاس کردم که باید به کشتی کمک کنم و از کار کردن در این رده سنی که آینده کشتی را تشکیل میدهند، لذت میبرم.

همکاری علیرضا رضایی و رسول خادم در آینده به چه شکل خواهد بود؟

هنوز هیچ اطالعــی ندارم. باید صحبت کنیم. به هر شکل رده ســنی امید، یکی از حساسترین ردههای سنی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.