پیام‌در‌ترکیب‌ عثمانلی‌اسپور‌

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

هافبک ایرانی عثمانلی اســپور ترکیه برای نخســتین بار جزو 11 بازیکن ابتدایــی این تیم قرار گرفته است. در یکی از دیدارهای دور رفت مرحله پنجم جام حذفی ترکیه تیم عثمانلی اســپور از ساعت 18:30 دیشــب میزبــان تیم ســوپر لیگی ماالتیا اسپور که جایگاه ســیزدهم جدول را در اختیار دارد، بود. پیــام صادقیــان طــی پنــج مســابقه اخیر تنهــا در دیدار هفته یازدهم مقابل فنرباغچه برای عثمانلی اســپور بهعنوان بازیکن تعویضی به میدان رفت و روی تک گل تســاویبخش تیمش تاثیر گذاشــت؛ دیشب از ابتدا برابر ماالتیا اسپور بازی میکند. دیدار برگشت یاران صادقیان مقابــل ماالتیــا اســپور روز چهارشــنبه، بیســت و دوم آذرماه برگزار میشود که برنده این مســابقه به جمع 64 تیم نهایی جام حذفی ترکیه صعود میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.