لقب‌گاژدیف‌به‌عزت‌اللهی

Piroozi - - پرسپـــــــــولیس -

ســرمربی تیم آمکار روســیه در خالل یک برنامه تلویزیونی از ملیپــوش ایرانی به عنوان یک مهندس خوشفکر نام برد.ســایت اســپورتس روسیه نوشــت: گادژیف در برنامه تلویزیونی با عنوان «قانون بــازی» همراه مدیر آکادمی تئاتر شــهر پرم حضور یافت و در قســمتی از آن باید با دیدن تصاویر بازیکنان آمکار موقعیتی را برای آنها تجسم میکرد.ســرمربی 71 ساله تیم آمکار با دیدن تصویر ســعید عزتاللهی، ملیپوش ایرانی در صفحه اکران گفت: خوب اســت. به نظرم او بســیار به یک مهندس خوشفکر نزدیک است. من فکر میکنم مرد مد باشد. در شهر سن پترزبورگ!سعید عزتاللهی، ملیپوش ایرانی در خالل فصل جاری لیگ برتر روسیه به صورت قرضی از روســتوف به تیــم آمکار انتقال یافت و یکی از بازیکنان کلیدی این تیم محسوب میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.