دوری یک ماهه نانی از میادین

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

لوییس نانی، وینگر 31 ســاله پرتغالی التزیو، پنج شنبه در بازی برابر ویتســه هلند مصدوم شــد و از زمین بازی به بیرون رفت. حاال نتایج آزمایش های انجام شــده بر روی وی مشــخص شــده و نانی چند بازی التزیو را از دســت خواهد داد. نانــی به دلیل مصدومیت و کشــیدگی عضله ران پای راست به مدت سه الی چهار هفته قادر به همراهی التزیو نخواهد بود. از ســوی دیگر، فلیپه اندرسون، وینگر برزیلی تاثیر گذار عقاب ها رو به بهبودی اســت و تا دو هفته آینده وی می تواند برای التزیو به میدان برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.