کونته چلسی را ترک خواهد کرد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

وینچنزو چیارنزا، مربی ســابق تیم جوانان یوونتوس معتقد است که آنتونیو کونته در پایان فصل جاری، چلســی را ترک خواهد کرد: فکر میکنم کونته در پایان فصل به ایتالیا بازخواهد گشــت. خیلی زود اســت که بگوییم او در چه تیمــی مربی گری خواهد کرد. تمام باشــگاه های بزرگ در حال حاضر خوب کار کرده اند؛ به جز میالن. فکر میکنم میالن هم به دنبال باشگاه جدیدی باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.