کونته: هازارد باید به روند خوبش ادامه دهد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

آنتونیو کونته، ســرمربی چلسی به ادن هازارد هشدار داد که باید روند رو به رشــد خــود ادامه دهد: ادن بازیکــن خیلی مهمی برای ماســت. وقتی آزادی عمل داشته باشــید و بتوانید به عنوان مهاجم دوم در ترکیب حضور داشــته باشید، خطر زیادی به وجود میآورید. او فصل گذشــته به عنوان شــماره 10 نیز بازی کرد. او واقعا در فرم خوبی قرار دارد. پس از جراحی او ریکاوری خیلی خوبی داشته است. حاال او صد در صد آماده است و باید به این روند خوب ادامه دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.