مانه: برخوردم با کلوپ دوستانه بود

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

ســادیو مانه، مهاجم لیورپول با وجود اینکه تصاویر جر و بحثش با یورگن کلوپ در جریان دیدار مقابل چلســی منتشر شده، مدعی شد که اختالفی با کلوپ ندارد: او از من خواست که در سمت راست زمین بازی کنم و تنها یک بار در پســت شــماره 9 درخواست توپ کردم. صالح ســمت من بود و مربی فریاد میزد که سادیو به سمت راست بیا. پس از بازی به او گفتم که اگر به صالح میگفتی بهتر بود زیرا او نزدیک تو بود. ولی صحبت ما دوســتانه بود. موضوع این نبود که من ناراحتم یا چیز دیگری. هیچ مشــکلی نبود، من فقط در حال توضیح دادن موضوع بودم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.