لوکاکو و فرار از محرومیت

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

مهاجم بلژیکــی در ترکیب یونایتد برابر برایتون حضور داشــت و در جریان بازی درگیری شــدیدی با گیتــان بانگ، مدافع حریف داشــت. با این حال اتحادیه فوتبال انگلیــس ضمن بازنگری صحنه گل منچســتریونایتد، برای محرومیت مهاجم بلژیکی شیاطین سرخ قانع نشــد و او را تبرئه کــرد. دوربین ها در بازی روز یکشــنبه در اولدترافورد صحنه ای را شــکار کردند که لوکاکو دو بار تالش کرد تا بانگ را لگد کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.