به اندازه کافی از گرت حمایت نمیشود

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

جاناتان بارنت، ایجنت گرت بیل مدعی شــد که حمایتی که باید از ستاره ولزی صورت نگرفته است. بیل به علت مصدومیت مدت ها از میادین به دور بــود: وقتی که از بازیکنانی که به اندازه بیل خوب نیستند حمایت بیشتری نسبت به او صورت میگیرد، گرت ناراحت میشــود. هواداران رئال مطمئنا میدانند که بیل چه کیفیتی دارد و از او حمایت نمیکنند. مــن این موضوع را درک نمیکنم. بیل تنها 28 ســال دارد و تا به اینجا تمام جام ها را برده است. فکر نمیکنم بازیکنی به اندازه او در این مدت کوتاه موفق به کســب جام شــده باشــد. او در کنار رونالدو و ســرخیو راموس قرار دارد ولی آنها مدت زمان بیشتری در تیم بوده اند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.