مونتال: ترک میالن واقعا دردناک است

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

وینچنــزو مونتال پس از یک ســال و نیم حضور در میالن برکنار شــد تا گتوزو جای او را بگیرد. یک تســاوی خانگی برابر تورینو که باعث شد فاصله میالن با صدرنشین به 18 امتیاز افزایش یابد سبب شد تا کاسه صبر مدیران باشگاه لبریز شده و حکم به برکناری مونتال دهند: ترک میالن واقعا دردناک است. من تالش کردم بهترین نتایج را با این تیم بگیرم اما اکنون تصمیم مســئوالن باشگاه را میپذیرم. میخواهــم از بازیکنان و هوادارانی که در کنارشــان لحظات زیبایی را تجربه کــردم، قدردانی کنم و امیدوارم کــه میالن دوباره به اوج برگردد. مســلما ناکام بودهام اما به طرفداریام از میالن ادامه خواهم داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.