در اللیگا از ویدیوچک استفاده خواهد شد

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

خاویــر تباس، رئیس اللیگا ابراز امیدواری کرد که از فصل آینده، سیســتم ویدیو چک در اللیگا مورد استفاده قرار بگیرد. پس از گلی که مســی در دیدار مقابل والنســیا به ثمر رساند و داور متوجه عبور توپ از خط نشــد، اعتراضات در مورد عدم استفاده از تکنولوژی در اللیگا باال گرفته است: این گل توسط تمام اسپانیایی ها و تمام مردم جهان دیده شــد. اگر بگویم گل نشــده، میتوانید به من بگویید که نابینا هستم. یک گل واضح بود و امیدواریم فصل بعد با به کارگیری ویدیوچک، این مشــکالت حل شود. سعی میکنیم از فصل آینده از ویدیو چک استفاده کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.