تبریکباشگاهشالکهبهبندیکتهوودس

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

بندیکت هوودس در تابســتان پس از ســال ها حضور در باشگاه شــالکه راهی یوونتوس شد. وی در ابتدای فصل با مصدومیت مواجه شد و باالخره توانست در پیروزی 0-3 این هفته یوونتوس در سری آ مقابل کروتونه به میدان برود. هوودس در سیستم جدید 1-2-4-3 الگری به عنوان مدافع آخر بازی می کرد. باشــگاه شــالکه نوشــت: تبریک به بندیکت هوودس که در اولین بازی اش برای یوونتوس به این تیم برای پیروزی کمک کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.