چک: نتیجه، آخر فصل مشخص می شود

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

علیرغم فاصلــه 12 امتیازی توپچی ها با ســیتی و قرار گرفتن این تیم در رتبه چهارم، پتر چک معتقد اســت فراز و نشیب زیادی تا پایان فصل برای تیم ها وجود خواهد داشــت: ما باید بازی به بازی پیش رفتــه و بیش از حد به آنچه کــه در اطرافمان می گذرد فکر نکنیم زیرا تنها راه این اســت که اگر بازی های خود را پیروز شوید به خودتان شــانس می دهید؛ بنابراین این تنها چیزی اســت که ما در ذهنمان داریم. ما باید بازی های خود را برنده شــده و ببینیم که دیگران چه می کنند. شــما باید ابتدا مطمئن شــوید که بازی های خود را پیروز شده اید و سپس ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. نتیجه، آخر فصل مشخص می شود و هنوز چیزی نهایی نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.