پیانیچ:بهخاطرهیگواین،پیروزیمیخواهیم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

پیانیچ هافبک بوسنیایی بانوی پیر با وجود احترام زیادی که برای تیم ساری قائل است؛ اعالم کرد او و تیمش برای کسب سه امتیاز به ناپل سفر می کنند: هیگوان خیلی با انگیزه است؛ باید منتظر بمانیم و ببینیم اوضاع دســتش چه طور خواهد بود. امیدواریم که برای این مسابقه دعوت شود اما اگر هم به این بازی نرسید؛ به خاطر او تالش می کنیم تا ســه امتیاز را به دست بیاوریم. بازی با ناپولی، جدال دو تیم فوق العاده است که تا انتها برای اسکودتو رقابت می کنند. برای ناپولی به خاطر آنچه تا کنون انجام داده است، احترام زیادی قائلم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.