مورینیو: دوست دارم همه بازیکنانم مانند لوکاکوباشند

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

ژوزه مورینیو معتقد اســت که برخی دفاعی تــکل میزد، همه و همه نشــانهای از بازیکنانش در منچستریونایتد آنطور که از آن اســت کــه او ذهنیتــی دارد که من باید و شاید تالش نمیکنند و به این دسته آن را میپســندم و برای تمام اعضای تیمم از بازیکنــان توصیه کرد که روملو لوکاکو را میخواهم. متأسفانه در تیم ما همه بازیکنان الگوی خود قرار دهند: طوری که روملو برای چنین ذهنیتی ندارنــد. البته همه بازیکنان ما کرنر میگیرد یا گل میزند، طوری که او شــبیه هم نیســتند. بازیکنان هم انســان در آخرین دقیقه بازی در ســمت چپ خط هستند و انسانها با هم متفاوت هستند.

خوانماتا:امیدوارمبتوانمقهرمانلیگبرترشوم خوان ماتا که با چلسی فاتح لیگ قهرمانان، لیگ اروپــا حاضر باشــم. حاال دســتاورد هایم محافظــت کنــد و مــا را متحد نگــه دارد. حس با منچســتریونایتد فاتح لیگ اروپا و با اسپانیا بیــش از رویاهایــم اســت و ایــن باورنکردنی مــی کنیم کــه مورینیو به کنفرانــس خبری می قهرمان جام جهانی و یورو شده است، مصاحبه اســت. شــانس در دوره فوتبال هــر بازیکنی رود تــا از تیــم محافظت کند. دوســت دارم تا ای اختصاصــی بــا انجــام داد: صادقانه موضوعی کلیدی اســت. مــن در طول زندگی و قهرمان لیگ برتر شــوم. هفت ســال است که بگویــم، هرگــز انتظــار نداشــتم تــا در فینال فوتبالم بــه طرزی باور نکردنی خوش شــانس در لیگ برتــر حضور دارم و هیچ وقت قهرمان مســابقات جام جهانــی، یورو، لیــگ قهرمانان و بــوده ام. مورینیــو ســعی مــی کند تــا از تیم نشدهام.

ESPN

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.