مونچی:درژانویهبازیکنجدیدینمیگیریم

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

مونچی مدیر ورزشــی رم تایید کرد ایــن تیم در ژانویه خریدی نخواهد داشــت بنابراین بازیکن جدیدی بــه ترکیب گرگ ها اضافه نمی شــود. از نظر او، امرسون و پاتریک شیک می توانند خریدهای جدید این تیم محســوب شوند: در ژانویه بازیکن جدیدی به ترکیب تیم اضافه نمی شــود؛ خریدهای زمستانی ما شیک، امرسون و دیگر بازیکنانی هستند که هنوز نتوانسته اند در زمین در حد انتظار باشند. عملکرد تیم به ســطحی که مدنظر دی فرانچسکو است، نزدیک می شود ولی هنوز می توانیم بهتر از این باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.