همشیک: بازی با یوونتوس، یک دربی است

Piroozi - - خارجـــــــــــــی -

فصل به نیمه های خود نزدیک می شود و ناپولی بر خالف انتظار افت محسوســی نداشته و با قدرت به راهش در مسیر اسکودتو ادامه می دهد. آن ها جمعه در یکی از مهم ترین بازی های این فصل خود میزبان یوونتوس هستند. مارک همشیک نیز معتقد است کسب سه امتیاز در این بازی، گام بلندی در مســیر تاریخ ســازی است: شب فوتبالی فوق العاده ای خواهد شــد؛ میزبــان یکی از بهترین تیم ها خواهیم بود. برای من این بازی یک دربی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.